Bibliotekos paslauga – tai bet kokia paslauga, sukurta vykdant bibliotekų veiklą ir naudojant bibliotekoje esančius ar kitus prieinamus informacijos išteklius, bibliotekos Įrenginius, patalpas ir specialistų kompetenciją, teikiama vartotojui nemokamai ar užteisės aktais nustatytą mokestį.

Dokumentas – naudojama ir saugojama laikmena su joje įrašyta informacija: knyga, periodinis leidinys, rankraštis, natos, mikroformos, garsinis ir (arba) regimasis, kartografinis, vaizdinis, elektroninis, aklųjų (Brailio) raštu išspausdintas ar kitu būdu pateikiantis informaciją dokumentas.

Dokumentų (įrangos) panauda – bibliotekai priklausančių dokumentų (įrangos) neatlygintinas perdavimas vartotojui terminuotai naudotis bibliotekoje ar užjos ribų.

LIBIS – Lietuvos integrali bibliotekų informacijos sistema.

Laikinasis skaitytojo pažymėjimas – bibliotekos  vartotojo (asmens) identifikavimo dokumentas, suteikiantis teisę laikinai  naudotis tam tikromis bibliotekos paslaugomis, kurioms būtinas skaitytojo  pažymėjimas.

Lankytojas – asmuo, apsilankęs bibliotekoje ir pasinaudojęs bibliotekos paslaugomis, įskaitant ir paslaugas, kurioms nebūtinas skaitytojo pažymėjimas.

Leidinys – dokumentas, skirtas viešai platinti ir paprastai leidžiamas daugeliu kopijų.

Registruotasis viešos interneto prieigos vartotojas – vartotojas, nustatyta tvarka užsiregistravęs bibliotekos viešos interneto  prieigos sistemoje, besinaudojantis viešos interneto prieigos paslaugomis.

Skaitytojo pažymėjimas – vartotojo identifikavimo dokumentas, išduodamas teisės aktų nustatyta tvarka ir suteikiantis teisę bibliotekoje ar užjos ribų gauti panaudai bibliotekos dokumentus ir naudotis kitomis bibliotekos paslaugomis, kurioms būtinas vartotojo tapatybės patvirtinimas (identifikavimas).

Tarpbibliotekinis abonementas (TBA) – dokumentų skolinimo, informacijos ir reprografijos paslaugos, kurias  bendradarbiavimo pagrindu organizuoja bibliotekos.

Vartotojas – asmuo, Lietuvos Respublikos bibliotekų Įstatymo bei naudojimosi biblioteka taisyklių nustatyta tvarka Įgijęs teisę naudotis bibliotekos paslaugomis.

Vartotojų aptarnavimas – bibliotekų veikla, apimanti lankytojams ir vartotojams suteikiamas bibliotekos paslaugas bibliotekoje ir (ar) užjos ribų, telefonu, elektroninėmis ar kitomis ryšio priemonėmis.

Vieša interneto prieiga – interneto prieiga viešojoje bibliotekoje. Pagrindinis tokios prieigos principas yra nemokamas prieinamumas kiekvienam asmeniui, net ir neturinčiam skaitytojo pažymėjimo.

Ilgais žiemos vakarais projekto ReBeL dalyvės pabandė iš naujo atrasti Dantės kūrybą. Gruodžio pabaigoje projekto grupės dalyvių susitikimas buvo skirtas Dantės kūrybai - pasidalinti pasirinktomis garsiausio italų poeto kūrinių citatomis. Ir nesvarbu, kad mus su poetu skiria daugiau šeši šimtmečiai.  „Pasaulinėje literatūroje Dantė - atskiras žemynas, toks pat bekraštis ir amžinai žaliuojantis, kaip Homeras ir šekspyras,“ - taip poetą apibūdino Vytautas Kubilius, filologas, literatūros tyrinėtojas.

Keletas nesenstančių didžiojo italų poeto kūrinių citatų, kurios labiausiai patiko ReBeL grupės dalyvėms:

Žmogaus siela - nuostabiausias pasaulio kūrinys.

***

Kol kūrinys tausoja kilnų tikslą,
o nuopuoly suvokia skirtą ribą,
negali nieko blogo atsitikti.

***

Iš mažytės kibirkšties - galinga liepsna.

***

...brangusis tėve, tu turi padėti
giliau suvokti meilę, kur palaima
ir nuodėmė vos gimę susiliečia.

***

Myliu abejones taip kaip ir žinojimą.

***

Sek savo žvaigžde.

***

Jeigu šis pasaulis klysta,
priežastis yra jumyse,
jūs turite ją surasti.

***

... ir juo labiau gaivina
vanduo tą žmogų, kurs
labiau ištroškęs...

***

šlovė - ji kaip žolė, žaliai sužimba,
kai šviečia saulė, o paskui - išblunka,
iš tos pačios šviesos sulaukus rimbo...

***

Eik savo keliu, o žmonės tegul kalba ką nori.

***

Mana dvasia vaizduotės sūkury...
Tačiau lyg rato judesius pradėtas.
Mane jau meilė nešė - ta, kuri ir saulę valdo,
ir erdves žvaigždėtas.

***

Daug palaimos duota tam
nušvitusiam, kuriam daugiau nereikia
nei lūpų peno, nei gardumų puotos,
jisai visur pažino saiką.

***

Aš pradėjau skaityti knygą...
ir kaip pasitaiko kartais žmogui, turinčiam sidabrą,
rasti auksą... taip ir aš, ieškodamas paguodos,
radau ne tik nusiraminimą savo  varguose,
bet dargi ir pamokymą.

***

Ar galima nubaust mane žiauriau,
negu priverst svajoti apie vietą,
kur nuodėmę kadaise padariau?

***

Kasdieniai reikalai slopina laisvą mintį,
ir nejučiom vergte pavergia mus...
Pasaulio šiom gėrybėm apsvaiginti,
pamiršta žmonės aukštus siekimus...

***

Siela yra pats didžiausias pasaulio stebuklas.

***

...Kol kūniškos esybės piramidės,
kurią gavau iš motinos savos,
aš nebuvau dar amžinai praradęs,
elgiaus kaip toji lapė, iš galvos
kasdien gudrybės pylės man be saiko,
kurios ilgai pasaulyje gyvuos.

***

Grožis pažadina sielą veikti.

***

Koks vadovavimas - tokie vadovai,
dėl to pasaulis visas ir sugedo.

***

O žmonės, jei jums viskas buvę būtų
suprantama ir aišku, ir atverta
tai ir Marijos gimdymo nebūtų...

***

...gyvenimas - tai apgaulingas rūkas...

***

Karščiausios liepsnos pragare skirtos tiems,
kurie per didžiuosius moralinius išbandymus laikėsi neutralumo...

***


2010 m. lapkričio mėn. 18 d.


Tema: Stefano Zweigo knygos „  Vakarykštis pasaulis: europiečio prisiminimai“ aptarimas (iš renginių ciklo „Skaitome su  vertėju“)

Renginio viešnia vertėja Giedrė  Sodeikienė glaustai supažindino su  žymaus austrų rašytojo Stefano Zweigo gyvenimu, atskleidė jo asmenybę ir  tuometinę Europos intelektualinės bendruomenę, sukūrusią ryškų ištisos kartos  portretą. Aktualumo neprarandanti Stefano Zweigo knyga - tai  autobiografinis kūrinys apie pirmojoje XX a. pusėje gyvenusį euroentuziastą,  vieningos Europos šalininką, pacifistą, kurio svajas sudaužo karas ir žmonių  žiaurumas. šiltai, sąmojingai,  bet kartu ir su didele nuoskauda S. Zweigas rašo apie Vienos „aukso amžių“ ir  apie jį sunaikinusius karus. Raineris Maria Rilke, Auguste‘as Rodinas, Arturo  Toscaninis, Sigmundas Freudas, Jamesas Yeatsas, Luigis Pirandello, Maksimas  Gorkis, Maurice‘as Ravelis, Anatole‘is France‘as, Romainas Rolland‘as - tai  tik maža dalis įžymiųjų S. Zweigo draugų, apie kuriuos jis pasakoja savo  memuaruose.
Vertėja mielai dalijosi vertimo iš vokiečių kalbos niuansais, atskleidė motyvus, skatinusius  ją sparčiai darbuotis ir padėjusius perteikti memuarų dvasią. Tuometinio  Europos intelektualinio gyvenimo   sugretinimas su dabartiniu, kitos kultūros ir istorijos pažinimas,  amžinųjų vertybių atskleidimas - puikios studijos siekiant svarbiausių  projekto ReBeL tikslų.

Birute Ališauskaitė, ReBeL grupės narė

Rugsėjo 14-15 d. Kaune Įvyko trečiasis ReBeL: Reading between the Lines projekto partnerių susitikimas. Susitikimo temos: partnerių siūlymai Europos knygų lentynai, skaitymo ir knygų leidybos būklė Lietuvoje, socialinė bei ekonominė situacija Lietuvoje.

Partneriams, atvykusiems iš Italijos, Maltos, Vokietijos, Norvegijos ir Latvijos, Lietuvos leidėjų asociacijos vykdančioji direktorė Aida Dobkevičiūtė-Džiovėnienė pristatė knygų leidybos būklę ir skaitymo poreikius Lietuvoje. Kauno apskrities viešosios bibliotekos Skaitytojų klubo vadovė Raminta Nagelytė svečiams papasakojo apie klubo veiklą. Nacionalinės skaitymo skatinimo asociacijos prezidentas Arvydas Vereckis supažindino su šios asociacijos planais. 

Svečiai pasidalijo Įspūdžiais apie perskaitytus lietuvių rašytojų kūrinius: Romualdo Granausko „Gyvenimas po klevu“, „Duburys“, Jurgos Ivanauskaitės „Ragana ir lietus“. Kiekvienas partneris teikė siūlymus Europos knygų lentynai. šioje lentynoje - Herbjørg Wassmo, Erich Maria Remarque, Hermann Hesse, Umberto Eco, Susanna Tamaro, John Boyne, Hermann Vinke, Gabi Baier, F., Christiane, Peter Bichsel, Thomas Brussig, Erlend Loe, Roand Dahl, R.Granausko ir kt. kūriniai projekto vykdytojams ir dalyviams aktualiausiomis temomis (jaunimo problemos, holokaustas, genocidas, antinacistinis judėjimas, moters paveikslas Europos literatūroje, jos padėtis šiuolaikinėje visuomenėje).

Projekto koordinatorė Hildegard Schuster pristatė Klausenhofo akademijos internetinę svetainę ir joje integruotą ReBeL projektą: http://www.grundtvig-rebel.de/.

Susitikime dalyvavo Kauno miesto savivaldybės švietimo ir ugdymo departamento švietimo ir ugdymo skyriaus Formaliojo švietimo poskyrio vyriausiasis specialistas Edvardas Starkus.

Kultūrinė susitikimo programos dalis vyko Rumšiškėse, Lietuvos liaudies buities muziejuje. Muziejaus gidė, etnologė Gražina Teodora Morkūnienė supažindino svečius su Lietuvos etnografinių regionų ypatumais. Senovinėje karčemoje, paslaptingoje žvakių šviesoje, ji pasekė lietuvių liaudies pasaką apie Eglę žalčių karalienę. Po to pagal šią pasaką sukurtą S. Nėries poemą partneriai skaitė lietuvių, anglų, latvių ir italų kalbomis.






Projektas įgyvendintas: 2010 m.

Projekto vadovė: Daiva Kibildienė, el. p. mokymai@kvb.lt

Trumpas projekto pristatymas: Siekiant užtikrinti efektyvų ir kokybišką kultūros paveldo objektų skaitmeninimą bibliotekose, parengtas ir išdėstytas 32 val. mokymo kursas bibliotekininkams „Skaitmeninimo mokymai Lietuvos apskričių viešųjų bibliotekų specialistams“.

Projektą dalinai finansavo:

lrkm

Projekto finansavimo ir administravimo sutartis Nr. 1-1.1-SADM-06-K-01-047 pasirašyta 2009 m. rugpjūčio 12 d. SutartĮ pasirašė Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Paramos fondas Europos socialinio fondo agentūra ir Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka.

Projekto trukmė – 2009 m. rugpjūčio 12 d. – 2011 m. rugpjūčio 12 d.

Projektą Įgyvendina partneriai:

    
 1. Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka – pagrindinis partneris, atsakingas užprojekto Įgyvendinimą;
 2.   
 3. šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka;
 4.   
 5. Kauno apskrities viešoji biblioteka;
 6.   
 7. Panevėžio apskrities G.Petkevičaitės –Bitės viešoji biblioteka;
 8.   
 9. Klaipėdos apskrities I. Simonaityttės viešoji biblioteka;
 10.   
 11. Utenos A. ir M. Miškinių viešoji biblioteka.
Projekto tikslas – pagerinti bibliotekų teikiamų viešųjų paslaugų kokybę, tobulinant apskričių bibliotekų darbuotojų profesines kompetencijas ir bendruosius gebėjimus.

Projekto tikslinė grupė – 398 bibliotekų darbuotojai (iš jų 99 Kauno apskrities viešosios bibliotekos darbuotojai).

Numatomi mokymai: Bibliotekos darbo veiklos apskaita, statistika ir analizė; Bibliotekų buhalterinės apskaitos ypatumai ir naujovės; Užsienio bibliotekų veiklos patirtis. Lietuvos ir užsienio bibliotekininkystės naujienos, mainai; Atvirųjų mokymų organizavimas gyventojams panaudojant bibliotekų materialinę bazę; Specializuotas mokymas meno temomis; Renginių, parodų organizavimas. Viešas kalbėjimas; LIBIS administravimas: savybės ir ypatumai, naujovės; Katalogavimas: UNIMARC dalykinimo kompetencijos bei fondo komplektavimo ypatumai; Dokumentų rengimo, tvarkymo, konservavimo naujienos ir fondų apsauga; Klientų aptarnavimas bibliotekoje; Bibliotekos Įvaizdžio kūrimas; Tyrimai ryšių su visuomene srityje; Informacinių paslaugų plėtra, naujų technologijų taikymas; Strateginis valdymas ir planavimas; Viešieji pirkimai; Projektų valdymas, finansavimo šaltiniai; Vadovavimo psichologija; Personalo valdymas ir motyvacija; Teisė. Informacinė teisė. Autorinė teisė ir kt.

Projektą „Lietuvos apskričių bibliotekų darbuotojų kvalifikacijų ir gebėjimų tobulinimas“ Kauno apskrities viešojoje bibliotekoje koordinuoja Elektroninės informacijos ir mokymo centro vyriausioji bibliotekininkė Daina Bandaravičiūtė (dainab@kvb.lt).

Subkategorijos

Norėdami pagerinti Jūsų naršymo kokybę, naudojame slapukus, kuriuos galite bet kada atšaukti. Daugiau apie slapukus.