Šios analizės tikslas įvertinti KAVB mokymų dalyvių pasitenkinimą mokymais ir mokymų poveikį jų dalyviams bei palyginti rezultatus su 2014,2015 ir2016 metų rezultatais.

Tyrimo metodas: popierinė apklausa po kiekvienų mokymų ir elektroninė apklausa virtualių mokymų dalyviams.

Tyrimo laikotarpis: visi 2014-2017 metai.

Tyrimo vykdytojas: mokymų anketas suvedė ir apibendrino KAVB vyriausioji metodininkė tyrimams Ieva Dryžaitė.

Pagrindinės mokymų gyventojams tendencijos 2014-2017 metais:

 • Mokymų skaičius ir mokymų dalyvių skaičius. Mokymų skaičius 2014-2017 metų laikotarpiu išlieka panašus, mokymų dalyvių skaičius padidėjo lyginant su 2014 metais, sumažėjo lyginant su 2015 metais, beveik nepakito lyginant su 2016 metais.
 • Mokymų dalyviai pagal lytį. 2017 metais kiek daugėja vyriškos lyties mokymų dalyvių lyginant su 2016/2015 metais.
 • Mokymų dalyviai pagal užsiėmimą. Pagal užsiėmimą matyti, kad 2017 metais lyginant su 2016 metais daugėja mokymų dalyvių esančių pensijoje ir mažėja dirbančių ir bedarbių mokymų dalyvių . Siekiant pritraukti pastaruosius, patartina labiau pritaikyti mokymų programas ir laiką.
 • Mokymų dalyviai pagal amžių. 2014-2017 metų laikotarpiu sparčiai auga vyresnių nei 65 metų mokymų dalyvių dalis lyginant su jaunesnio amžiaus mokymų dalyviais, atitinkamai jaunesnių mokymų dalyvių mažėja.
 • Informacijos sklaidos šaltiniai. Nuo 2015 metų iki 2017 metų populiariausias informacijos šaltinis, kuriame mokymų dalyviai sužino informaciją apie mokymus yra Kauno diena. Antras pagal populiarumą informacijos sklaidos šaltinis pastaraisiais 2016-2017 metais yra bibliotekos internetinė svetainė. Patartina į informacijos sklaidą apie vedamus/planuojamus mokymus labiau įtraukti bibliotekos darbuotojus, kurie aptarnauja lankytojus.
 • Mokymų nauda. Suvokiama mokymų nauda visu 201 -2017 metų laikotarpiu yra aukšta, tačiau pastaruoju metu stebima tendencija, kad mažėja teigiančių, kad mokymai yra labai naudingi, auga teigiančių, kad jie naudingi. Tai rodo, kad mokymų dalyviai galimai tampa labiau kritiškesni teikiamai mokymų paslaugai ir jų lūkesčiai jau auga.
 • Darbuotojų darbo kokybė. Darbuotojų darbo kokybė mokymų metu visu 2014-2017 metų laikotarpiu vertinama kaip labai gera ir gera. Vis tik labai gerai darbuotojų darbo kokybę vertinančių mokymų dalyvių mažėja pastaraisiais metais – tai gali rodyti, kad mokymų dalyviai kelia aukštesnius lūkesčius mokymams ir darbuotojams.
Apklausos tikslas – išsiaiškinti  bibliotekos bendradarbiavimo su partneriais galimybes ir vertinimą.

Metodas – elektroninė apklausa.

Tikslinė grupė – KAVB partneriai. Apklausa buvo išsiųsta 53 partneriams, iš kurių atsakė 25. Atsakymo lygis gana aukštas – 47 proc.

Tyrimo vykdymo laikotarpis: 2017 metų lapkričio mėnuo.

Tyrimo vykdytojai: Tyrimo metodiką parengė ir tyrimą įgyvendinimo KAVB vyriausioji metodininkė tyrimams Ieva Dryžaitė, tyrimo respondentų atranką darė ir su partneriais kontaktavo komunikacijos specialistė Agnė Norkutė.

Pagrindinės išvados:

 • KAVB partneriai labai gerai vertina bendradarbiavimo patirtį su biblioteka -  vertinamasis balas siekia 9,7 iš 10.
 • Pozityvų ir šiltą santykį rodo ir partnerių noras bendradarbiauti su KAVB ateityje – 24 partneriai norėtų bendradarbiauti ateityje ir tik vieni partneriai pažymėjo, jog nežino ar norėtų bendradarbiauti ateityje.
 • Labiausiai pageidaujamos bendradarbiavimo sritys yra šviečiamojo ir kultūrinio pobūdžio veiklų vystymas.
 • Trečdalis partnerių teigė, kad jiems nepakanka informacijos apie KAVB vykdomas veiklas ir bendradarbiavimo galimybes. Atsižvelgiant į šiuos rezultatus, rekomenduotina parengti labai trumpą/lakonišką informacinį infografiką/skaidrę apie bendradarbiavimo galimybes esamiems ir potencialiems partneriams, kuriame būtų  pateikta bendro pobūdžio informacija apie KAVB vykdomus projektus, veiklas, vystomas veiklos sritis bei bendro pobūdžio idėjas, kokiuose projektuose/ partnerystės veiklose KAVB gali dalyvauti kaip partneris.
 • Taip pat rekomenduojama parengti individualizuotus pranešimus (atsižvelgiant į partnerių veikos specifiką) visiems partneriams, kuriems trūksta informacijos apie KAVB veiklas ir bendradarbiavimo su biblioteka galimybes. Tikėtina, kad nemaža dalis potencialių partnerių, kurie lig šiol neturėjo jokio kontakto su biblioteka/bibliotekomis, taipogi gali stokoti informacijos apie bibliotekose vykstančias veiklas ir bendradarbiavimo galimybes.  Nepaisant to, kad bibliotekos savo funkcijomis/veiklomis sparčiai pakito, dar ne visa visuomenės dalis yra susipažinusi su šiais pokyčiais ir galimai biblioteką suvokia tradiciškai - kaip knygų skolinimo ir saugojimo vietą. Siekiant keisti šį požiūrį ir supažindinti  potencialius partnerius su KAVB veikla, patartina dalyvauti pažinčių mugėse, parengti trumpą pristatymą apie šiuolaikiškos bibliotekos galimybes ir jį viešinti visais informaciniais kanalais bei aktyviau dalyvauti miesto renginiuose.
Tyrimo tikslas – išsiaiškinti Kauno regiono viešųjų bibliotekų poreikius, esamą situaciją bei bendradarbiavimo galimybes kompetencijų ugdymo, projektinės veiklos vykdymo, žinių bei gerosios patirties dalijimosi, skaitmeninimo, kultūrinių renginių organizavimo, komunikacijos vystymo ir kitose bibliotekų veiklos srityse.

Tyrimo metodas – internetinė apklausa.

Tikslinė grupė – Kauno regiono savivaldybių viešosios bibliotekos (jų darbuotojai). Apklausoje dalyvavo visų (13) regiono bibliotekų atstovai.

Tyrimo vykdymo laikotarpis: 2017 m. vasaris - lapkričio mėn.

Tyrimo vykdytojai: Tyrimo metodiką parengė ir tyrimą įgyvendinimo KAVB vyriausioji metodininkė tyrimams Kamilė Kučinskienė, tyrimo rezultatų priemonių planą parengė  KAVB vyriausioji metodininkė tyrimams Ieva Dryžaitė.

Remiantis tyrimu buvo išskirtos pagrindinės sritys, kuriose Kauno regiono bibliotekos susiduria su tam tikromis problemomis ir iš jų kylančiais poreikiai. Šios sritys yra:

 • Projektinė veikla.
 • Suaugusių neformalus švietimas.
 • Komunikacija ir marketingas.
 • Bendradarbiavimas su KAVB.
 • Bendradarbiavimas su kitomis bibliotekomis.

Remiantis šia analize buvo parengtas priemonių planas, pagal kurį yra organizuojama tolimesnė KAVB bendradarbiavimo su Kauno regiono bibliotekomis veikla.

Vokietijos Federacinės Respublikos ambasadorės Angelikos Viets padėka Kauno apskrities viešajai bibliotekai. Vokietijos Federacinės Respublikos ambasadorė Angelika Viets, 2017 m. lapkričio 27 d.

TV3 padėka Kauno apskrities viešajai bibliotekai. TV3 generalinė direktorė Laura Blaževičiūtė, 2017 m.

Kauno apskrities viešajai bibliotekai įteiktas pažymėjimas, kad ji atitinka ĮSA (įmonių socialinio atsakingumo) reikalavimus negalios srityje. Labdaros ir paramos fondas „Algojimas“, 2017 m. spalio 23 d.

Lietuvos aklųjų bibliotekos padėka Vokiškų leidinių ir Šveicariškų leidinių bibliotekos vyr. bibliotekininkei Birutei Ališauskaitei. Lietuvos aklųjų biblioteka, 2017 m. spalio 17 d.

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija suteikė Geriausio 2016 m. jaunojo bibliotekininko vardą Strateginės plėtros ir inovacijų centro vadovei Editai Urbonavičienei. Kultūros ministrė Liana Ruokytė-Jonsson, 2017 m. balandžio 24 d.

Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos padėka Strateginės plėtros ir inovacijų centro Žinių vadybos grupės vadovei Aistei Stankevičei. Kultūros ministrė Liana Ruokytė-Jonsson, 2017 m. balandžio 24 d.

Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos padėka Periodikos skyriaus vedėjai Redai Puzerauskienei. Kultūros ministrė Liana Ruokytė-Jonsson, 2017 m. balandžio 24 d.

VšĮ „Frageta“ padėka Kauno apskrities viešajai bibliotekai. VšĮ „Frageta“ direktorė, 2017 m. balandžio mėn.

Lietuvos Respublikos Prezidentės padėka Kauno apskrities viešosios bibliotekos vadovams ir darbuotojams. Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė, 2017 m.

Lietuvos bibliotekininkų draugijos padėka Kauno apskrities viešosios bibliotekos direktorei Astai Naudžiūnienei. Lietuvos bibliotekininkų draugijos pirmininkė Alina Jaskūnienė, 2017 m. sausio 6 d.

LEIDINIAI

atkurtai Lt 100 mazasLeidinys „100 pakilių akimirkų: tarpukario Lietuvos šventės ir iškilmės“

Kaip tarpukario metu buvo minimos įvairios šventės? Rudenį pasirodysiantis leidinys „100 pakilių akimirkų: tarpukario Lietuvos šventės ir iškilmės“ ne tik atsakys į šį klausimą, bet ir paskatins domėtis šalies istorija, sustiprins žmonių pilietiškumo jausmą. Knygoje patraukliai pristatoma tarpukario Lietuvos valstybinės, kariuomenės, kalendorinės dainų, bažnytinės, jaunimo, įvairių organizacijų ir kitos šventės bei iškilmės. Gausią ikonografinę medžiagą, papildo ir pagyvina citatos iš to meto spaudos.

 
PARODOS

atkurtai Lt 100 mazasInteraktyvi paroda-instaliacija „Kelyje LT“
Moderni, interaktyvi paroda-instaliacija „Kelyje LT“ pasakoja Šimtmečio kelionių ir keliautojų istorijas. Tai priminimas, kokių neeilinių asmenybių būta Lietuvoje, kaip norėta pažinti pasaulį tuomet, kai mūsų valstybė žengė pirmuosius žingsnius ir į kokius išskirtinius žygius lietuviai leidžiasi šiandien.
Atidarymas – rugsėjo 28 d. 18 val. IV a. fojė

 
atkurtai Lt 100 mazasKvepiančių knygų salonas
Bibliotekoje skaitomiausių lietuvių autorių knygų ekspozicija. 
Data ir vieta: Radastų g. 2, III a. fojė.
 
VIRTUALIOS PARODOS
 
atkurtai Lt 100 mazas„Lietuvos valstybingumo ženklai Kaune 1918–1940 m.“
Paroda skirta besidomintiems Lietuvos valstybingumo, Kauno miesto istorija. Joje sužinosite, kuriuose laikinosios sostinės pastatuose įsikūrė svarbiausios valstybės institucijos, kokie paminklai buvo pastatyti didžiausią auką valstybei atidavusiems didvyriams, pamatysite istorinių nacionalinio masto renginių akimirkas. Kviečiame atrasti Lietuvos valstybingumo ženklus Kaune!
 
atkurtai Lt 100 mazas„Nepriklausomybės Akto signatarų leidinius prisimenant“
Paroda apie Vasario 16-osios Akto signatarus ir jų išleistas knygas, saugomas Senųjų ir retų spaudinių skyriaus fonde.
 

atkurtai Lt 100 mazas„Iškiliausi laikinosios sostinės žurnalistai“

Parodos tikslas – atkreipti dėmesį į laikinojoje sostinėje dirbusių ir visuomenės kultūriniame gyvenime aktyviai dalyvavusių žurnalistų, redaktorių darbų reikšmę šiuolaikinėje visuomenėje.
 
atkurtai Lt 100 mazas„100 metų muzikos!“
Kas įvyko per 100 metų Lietuvos muzikos pasaulyje? Lankytojų dėmesiui įdomiausi muzikiniai reiškiniai, istoriniai faktai, nutikimai, kompozitorių ir atlikėjų mintys apie kūrybą, įkvėpimą, gyvenimą.
 
Programa nuolat pildoma. Sekite naujienas www.kvb.lt
Projekto trukmė: 2017 08 01–2018 12 01

Projekto vadovė: Rimantė Tamoliūnienė, el. p. r.tamoliuniene@kvb.lt, tel. (8-37) 32 44 17

Projekto partneriai: Kauno regioninis valstybės archyvasKauno technologijos universitetas, Lietuvos švietimo istorijos muziejus, Kauno arkivyskupijos kurijos archyvas ir kt.

Trumpas projekto pristatymas. Lietuvos valstybingumo šimtmečiui skirtu projektu siekiame pristatyti tarpukario Lietuvos švenčių ir iškilmių fotografijas, taip ugdydami visuomenės pilietiškumą ir tapatybę. Projekto formos: kilnojamoji paroda ir reprezentacinis parodos katalogas, su galimybe panaudoti fotografijas kaip sveikinimus.

Projektą dalinai finansuoja:

logolrkm

Subkategorijos

Norėdami pagerinti Jūsų naršymo kokybę, naudojame slapukus, kuriuos galite bet kada atšaukti. Daugiau apie slapukus.