Kokybinis asmenų su negalia tyrimas

Tyrimo tikslas – išsiaiškinti įvairias negalias turinčių asmenų poreikius, kuriuos galėtų tenkinti Kauno miesto, Kauno regiono ir kitos viešosios bibliotekos.

Tyrimo metodas – betarpiški giluminiai pusiau struktūruoti interviu (angl. face-to-face) ir giluminiai pusiau struktūruoti interviu telefonu (CATI).

Tyrimo vykdymo laikotarpis: 2017 m. birželio – liepos mėn.

Tyrimo vykdytojai:  tyrimo metodiką ir interviu scenarijų, respondentų sąrašų ir ataskaitos planą parengė KAVB vyriausioji metodininkė tyrimams Ieva Dryžaitė, tyrimo duomenis surinko ir apibendrino tyrimų agentūra Spinter tyrimai (paslauga finansuota iš Kultūros Ministerijos priemonės „Aprūpinti bibliotekas socialinės bei informacinės atskirties gyventojų grupėms skirta įranga ir priemonėmis“.).

Pagrindinės tyrimo išvados:

 • Biblioteka gali tapti neįgaliųjų organizacijų ir asociacijų partnere, gerinant asmenų turinčių negalią inkliuziją į visuomenę. Sėkmingą partnerystę ir aktyvesnį naudojimąsi bibliotekų paslaugomis galėtų užtikrinti didesnės bibliotekos pastangos tenkinti asmenų turinčių įvairias negalias poreikius.
 • Bibliotekoms, norinčioms organizuoti veiklas asmenims turintiems įvairias negalias, rekomenduojama atsižvelgti į skirtingus asmenų su negalia grupių poreikius:
 • Regos negalią turintiems asmenims būtinos iškilios juostos grindyse, ryškios spalvos, padedančios orientuotis erdvėje, įgarsintos knygos arba literatūra Brailio raštu.
 • Klausos negalią turintiems žmonėms reikalinga vaizdinė stimuliacija – nukreipianti informacija (rodyklės, aiškūs užrašai), padedanti orientuotis erdvėje. Pageidautini kompiuteriai ar planšetės su programomis gestų kalba. Darbuotojai privalo mokėti gestų kalbą.
 • Psichikos, proto negalią turintiems asmenims turi būti sukurta jauki, patogi, rami aplinka. Pageidautinas specialiai jiems pritaikytos literatūros (angl. easy to read) skyrelis.
 • Fizinę / judėjimo negalią turintys žmonės lengvai pateks į biblioteką, jei ji pirmame aukšte, įrengti pandusai, keltai. Viduje taip pat turi būti nesunku judėti vežimėlyje.
 • Siekiant pritraukti į bibliotekas daugiau asmenų su negalia, rekomenduojama rengti bendrus renginius, seminarus, kuriuose dalyvautų ir negalią turintys ir jos neturintys visuomenės nariai. Renginiai galėtų būti meninio / terapinio ir edukacinio pobūdžio. Taip pat rekomenduojama naudoti asmenims su negalia skirtą literatūrą.
 • Bibliotekų darbuotojai, bendraujantys su žmonėmis turinčiais negalią, neprivalo turėti specifinių žinių (išskyrus gestų kalbos mokėjimą). Visoms žmonių turinčių įvairias negalias grupėms reikalingas juos aptarnaujantis empatiškas, kantrus, tolerantiškas bei paslaugus darbuotojas. Susipažinęs su asmenų turinčių negalią poreikiais, jis galėtų efektyviau bendrauti su negalią turinčiais žmonėmis.
 • Sukūrus naujas bibliotekos paslaugas, pirmiausiai rekomenduojama jas viešinti per neįgaliųjų organizacijas ir asociacijas, nepamirštant žiniasklaidos priemonių, socialinių tinklų, neįgaliųjų internetinių tinklalapių.

Kokybinis asmenų su negalia tyrimas (infografikas)

Kokybinis asmenų su negalia poreikių tyrimas (.pdf)

Mokyklų bibliotekininkų apklausa

Apklausos tikslas – išsiaiškinti mokyklų bibliotekų specialistų kompetencijų kėlimo poreikius, KAVB bei mokyklų bibliotekų partnerysčių galimybes, problemas su kuriomis susiduria mokyklų bibliotekos, kurių sprendimams būtų galima pasitelkti abipuses veiklas.

Tikslinė tyrimo grupė ir Imtis – tyrimo metu buvo apklausti 107 Kauno regiono mokyklų bibliotekininkai. Klausimynas išsiųstas 202 kontaktams – Kauno regiono mokyklų bibliotekininkams ir švietimo  pagalbos tarnyboms bei švietimo centrams. Atsakomumo lygis nuo visų išsiustų kontaktų – 53 proc.

Tyrimo laikotarpis: 2018  m. balandžio – gegužės mėn.

Tyrimo metodas: elektroninė kiekybinė apklausa.

Tyrimą įgyvendino: Kauno apskrities viešoji biblioteka.

Pagrindinės išvados:

 • Mokyklos bibliotekininko paveikslas. Apibendrintai galima teigti, kad mokyklos bibliotekininko pareigose dažniausiai dirba 41-60 metų moteris, turinti aukštąjį išsilavinimą, baigusi bibliotekininkystės, informacijos, komunikacijos arba pedagogikos, filologijos studijas ir turinti 16 ir didesnį mokyklos bibliotekininko darbo stažą.
 • Tikslinės grupės mokyklų bibliotekose. Visi respondentai nurodė, kad mokyklų bibliotekose aptarnauja moksleivius ir mokytojus, tačiau nemaža dalis tyrimo dalyvių (apie penktadalis visų respondentų) teigė, kad taip pat aptarnauja miesto/miestelio gyventojus bei kitas vartotojų grupes, tokias kaip mokinių tėvai, buvę moksleiviai/studentai, mokyklos administracija ir kiti darbuotojai. Šie duomenys rodo, kad dalis mokyklų bibliotekų atlieka ne tik mokyklos bibliotekos, bet ir viešosios/akademinės bibliotekos vaidmenį.
 • Mokyklų bibliotekų problematika. Praktiškai visos svarbiausios mokyklų bibliotekininkų problemos yra struktūrinio/sisteminio pobūdžio, dėl to jų problemų sprendimai taip pat turėtų būti struktūrinio pobūdžio, įgyvendinami per politinius sprendimus ir tam tikrus sisteminius procesus.
 • Mokymai, kompetencijų ugdymas. Tyrimas parodė, kad kompetencijų kėlimo srityje mokyklų bibliotekininkai yra kur kas didesnėje sanglaudoje su pedagoginėmis institucijomis nei su kitomis viešosiomis ar kitokio profilio bibliotekomis. Tokia situacija galimai susiklostė dėl politiškai susiformavusios dviprasmiškos situacijos, kurioje buvo neaišku kokiai sričiai – švietimo ar kultūros  – priklauso mokyklų bibliotekos.
 • KAVB organizuojamų mokymų poreikis. Tyrimas parodė, kad KAVB organizuojamų mokymų poreikis yra didelis – 90 proc. tyrimo dalyvių pageidautų mokymų/kompetencijų ugdymo veiklų iš KAVB. Reikėtų pažymėti, kad penktadalis respondentų nežinojo, ar pageidautų, kad mokymus vestų KAVB specialistai, tai rodo, kad jiems trūksta informacijos apie KAVB specialistus, kad juos galėtų vertinti. Labiausiai pageidaujama mokymų forma yra seminarai, mažiausiai pageidaujama mokymų forma stažuotės ir 2–3 dienų kursai. Greitu metu labiausiai pageidaujama mokymų tema būtų viešinimas ir komunikacija.
 • Bendros veiklos su KAVB. 79 proc. tyrimo dalyvių teigė, kad pageidautų bendrų veiklų su KAVB. Labiausiai dominančios bendrų veiklų formos su KAVB yra: 1) konsultacijos bibliotekų veiklos klausimais, 2) edukacinė veikla, 3) renginių organizavimas, 4) bendra projektinė veikla. Tyrimo dalyvių nuomone pati svarbiausia bendros veiklos su KAVB tematika turėtų būti skaitymo skatinimas.

Kauno regiono mokyklų bibliotekininkų apklausa (.pdf)

Gegužės 17 d. Prienų Justino Marcinkevičiaus viešojoje bibliotekoje vyko Kauno regiono bibliotekų tarybos posėdis.

Prienuose susirinkusius Kauno regiono bibliotekų atstovus pasveikino Prienų rajono savivaldybės mero pavaduotojas Algis Marcinkevičius, Kauno apskrities viešosios bibliotekos direktorė Asta Naudžiūnienė, Prienų Justino Marcinkevičiaus viešosios bibliotekos direktorė Daiva Čepeliauskienė. Posėdyje buvo aptarti bibliotekoms svarbūs ir šiandien aktualūs klausimai. Lietuvos Respublikos kultūros ministerijoje rengiamas Bendrąsias (pavyzdines) skaitytojų aptarnavimo taisykles pristatė Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos Kultūrinės atminties ir paveldo politikos skyriaus vyriausioji specialistė Gražina Lamanauskienė. Ministerijos specialistė taip pat supažindino su Kultūros ministerijos, Švietimo ir mokslo ministerijos bei Ugdymo plėtotės centro pozicijomis dėl mokyklų bibliotekų.

Reda Puzerauskienė, Kauno apskrities viešosios bibliotekos l. e. direktoriaus pavaduotojos Informacijos išteklių ir paslaugų valdymui pareigas, pristatė Kauno apskrities viešosios bibliotekos įgyvendinamos priemonės „Aprūpinti bibliotekas socialinės ir informacinės atskirties gyventojų grupėms skirta įranga bei priemonėmis“ veiklas: šiuo metu rengiamos ir bus išplatintos patalpų ženklinimo rekomendacijos regiono bibliotekoms, verčiamos įvairių tautų pasakos į lietuvių gestų kalbą ir kuriami animuoti vaizdo įrašai. Taip pat yra numatyta organizuoti edukacinius terapinius užsiėmimus neįgaliesiems, kurie vyks visose 13-oje regiono bibliotekų – pasirinktinai siūloma muzikos terapija, dailės terapija ir kaniterapija. Jau parengtos informacinės paskaitos su vertimu į lietuvių gestų kalbą „ 2017 m. gyventojų pajamų deklaravimas elektroniniu būdu“ ir „Bendrasis asmens duomenų reglamentas, kas tai ir ką kiekvienas apie tai turime žinoti“.

Kauno apskrities viešosios bibliotekos strateginės plėtros ir inovacijų centro projektų valdymo grupės vadovė A. Megelinskienė pristatė projektus „SMAGUMOGENAS“, „Vizualaus turinio kūrimas šiandieninėje komunikacijoje“, „Kintantis medijų pasaulis: atsakingo vartotojo ugdymas“, „Kelyje LT“, „Lietuvos tarpukario šventės ir iškilmės“, „Žaliosios jungtys“ (angl. “Arboreal Futures”), „Kauno datų ir faktų atvertis šiuolaikiniam vartotojui“, „Lietuvos bibliotekų specialistų elektroninių paslaugų skaitmeninės rinkodaros kompetencijų stiprinimas“ (KAVB – LNB partneris).

Posėdyje taip pat buvo aptartos Vasaros varžytuvės „Skaitymo iššūkis“. Varžytuvių organizavimo aktualijas pristatė D. Gasiliūnė, Kauno apskrities viešosios bibliotekos strateginės plėtros ir inovacijų centro Komunikacijos vadybos grupės vadovė. Šių metų varžytuvėse yra naujovių: iššūkį priėmę dalyviai (amžius nesvarbus) turės įveikti 5 skaitymo užduotis (pernai vykusiose varžytuvėse – 10). Šiais metais dalyviai gali registruotis bibliotekoje arba savarankiškai interneto svetainėje (pernai – registravosi tik bibliotekose). Visi dalyviai, įveikę „Skaitymo iššūkį“, dalyvaus bendroje loterijoje, kurioje galės laimėti dešimt pagrindinių prizų – išorinių baterijų. „Skaitymo iššūkyje“ dalyvaujančios bibliotekos apdovanos iššūkį įveikusius dalyvius papildomais prizais – gertuvėmis.

Pasibaigus posėdžiui, bibliotekų atstovai susipažino su Prienų Justino Marcinkevičiaus viešąja biblioteka, Poeto Justino Marcinkevičiaus memorialiniu kambariu ir jame veikiančia paroda „Justinas Marcinkevičius. Nuo ištakų iki šiandienos“.
Edukacinės programos pavadinimasAprašymasKontaktai, papildoma informacija
Linksmieji muzikos instrumentai Muzikos leidinių skyrius kviečia jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaikus susipažinti su įvairių tautų muzikos instrumentais (balalaika, trimitu, dūdmaišiu, fagotu ir kt.) ir gautas žinias įtvirtinti žaidžiant komandinį muzikinį žaidimą.
Kam skirta: vaikams iki 12 m.
Trukmė: apie 45 min.

Muzikos leidinių skyrius,
K. Donelaičio g. 8

Informacija ir užsakymas:
tel. (8 37) 324 257 arba el. paštu muzika@kvb.lt

 Senoji biblioteka Apžvalginės-pažintinės ekskursijos po bibliotekos pastatą Radastų g. 2 metu lankytojai bus supažindinti su fonduose slypinčiais lobiais ir jų paieškos galimybėmis, sužinos apie bibliotekos struktūrą ir paslaugas, galės išsiaiškinti savo vardo kilmę, o aplankę bibliotekos muziejų „Senoji biblioteka“ sužinoti, kaip bibliotekininkai dirbo anksčiau ir patys „išbandyti“ bibliotekininko profesiją: parašyti bibliotekinę kortelę plunksnakočiu ir tušu, spausdinti sena rašomąja mašinėle, pramušti skylutes kataloginėse kortelėse įspūdingu senovišku skylamušiu ir t. t.
Kam skirta: įvairaus amžiaus lankytojams
Trukmė: apie 1 val.

Informacinių paslaugų skyrius,
Radastų g. 2

Informacija ir užsakymas: tel. (8 37) 324 248 arba el. paštu ekskursijos@kvb.lt

Edukacija senųjų spaudinių ekspozicijoje Senųjų ir retų spaudinių skyriuje veikianti ekspozicija iliustruoja spausdinto žodžio raidą nuo pirmųjų spausdintų knygų iki XIX a. pabaigos – XX a. pradžios.
Tai unikali ir itin vertinga medžiaga – inkunabulai, paleotipai, žymių LDK veikėjų asmeninių bibliotekų likučiai, reti meniniai įrišimai, rankraštiniai įrašai, pirmosios kronikos, spaudos draudimo laikotarpio knygos, reikšmingi moksliniai veikalai ir kt.
Edukacinės ekskursijos po šią ekspoziciją metu moksleiviai papildys istorijos ir literatūros žinių bagažą: sužinos apie Renesanso ir Reformacijos laikotarpius, J. Gutenbergo išradimą, inkunabulus, knygų įrišimo meną, LDK laikų spaudinius, spaudos draudimo laikotarpį ir t. t. Mažieji lankytojai taip pat susipažins su senosiomis vaikiškomis knygelėmis ir išskirtiniais bibliotekoje saugomais leidiniais, pvz. didžiausia, mažiausia ir storiausia knyga.  
Edukacinė ekskursija gali būti papildyta kūrybinėmis dirbtuvėmis arba virtualių bibliotekos kurtų programėlių pabandymu. 
Kam skirta: 1–6 kl. moksleiviams
Trukmė: apie 1 val.
Senųjų ir retų spaudinių skyrius,
K. Donelaičio g. 8

Informacija ir užsakymas:
tel. (8 37) 324 277 arba el. paštu seni_reti@kvb.lt
Knygos kelias Edukacija, naudojant virtualų žaidimą, skirta pristatyti senąsias knygas. Tai interaktyvus ir smagus būdas susipažinti su knygos istorija. Edukacinio užsiėmimo metu moksleiviams pristatomi du knygos istorijos etapai: iki ir po spausdinimo mašinos išradimo. Šį žaidimą galima naudoti istorijos, lietuvių kalbos pamokose ir neformalaus švietimo užsiėmimuose. Vaikams ne tik pateikiama informacija apie knygų gamybą, bet ir sudaroma galimybė patiems surinkti rašalo gamybos priemones, sukonstruoti spausdinimo mašiną ir pan. Taip skatinamas jų dėmesingumas, pastabumas, geriau įsimenama informacija.
Užsiėmimai vyksta dalyvių grupei atvykus į biblioteką, taip pat galime atvykti į mokyklas, bibliotekas ir kt.
Kam skirta: 1–6 kl. moksleiviams
Trukmė: apie 1 val.
Senųjų ir retų spaudinių skyrius,
K. Donelaičio g. 8

Informacija ir užsakymas:
tel. (8 37) 324 277 arba el. paštu seni_reti@kvb.lt
Atgimę vaikystės autoriai ir senosios iliustracijos Edukacinio užsiėmimo metu pristatomi XX a. lietuvių literatūros autoriai ir jų kūriniai. Dalyviai galės susipažinti su gausiai iliustruotomis knygelėmis, kurias skaitė jų seneliai ir proseneliai. Šalia tokių žinomų rašytojų kaip Pranas Mašiotas, Kazys Binkis, Petras Cvirka pristatomi pamiršti kūrėjai ir jų knygos vaikams. Naudodami planšetinius kompiuterius vaikai „varto“ ir skaito knygų ištraukas, mokosi atskirti žanrus: pasakas, eilėraščius, apsakymus ir kt.
Užsiėmimai vyksta dalyvių grupei atvykus į biblioteką, taip pat galime atvykti į mokyklas, bibliotekas ir kt.
Kam skirta: 1–6 kl. moksleiviams
Trukmė: apie 1 val.
Senųjų ir retų spaudinių skyrius,
K. Donelaičio g. 8

Informacija ir užsakymas:
tel. (8 37) 324 277 arba el. paštu seni_reti@kvb.lt
 Knygos kodas „Knygos kodas“ – interaktyvus edukacinis žaidimas apie literatūrą, skirtas visiems knygų mylėtojams. Jį sudaro 7 užduotys, parengtos pagal žymiausių Lietuvos ir pasaulio autorių kūrinius. Užduotys pareikalaus klasikinės ir naujosios pasaulio literatūros išmanymo – reikės atpažinti kūrinių autorius, literatūros žanrus, epochas, rūšis, stilius, pačius kūrinius iš pateiktų citatų, gerokai pasukti galvą ir prisiminti, ko mokė (ar nemokė) mokykloje!
Kam skirta: lankytojams nuo 14 m.
Trukmė: apie 45 min.
Skaitytojų aptarnavimo skyrius,
Radastų g. 2

Informacija ir užsakymas:
tel. (8 37) 324 309 arba el. paštu d.antanaitiene@kvb.lt
Kauno datų ir faktų atvertis Edukacinė programa „Kauno datų ir faktų atvertis“ – tai puiki galimybė susipažinti su Kauno istorija, svarbiausiomis datomis, palyginti senuosius ir dabartinius Kauno vaizdus, atrasti naujas miesto lankytinas vietas, sužinoti įdomybių, pasigrožėti senamiesčiu iš paukščio skrydžio.
Edukacinės programos pirmojoje dalyje supažindinama su el. žinynu „Kaunas: datos ir faktai“, antrojoje dalyviai sprendžia kryžiažodį, žaidžia stalo žaidimą „Surask vietą istoriniams Kauno objektams”.
Edukacinė programa skirta jaunimui bei visiems, besidomintiems Kauno istorija.
Kam skirta: lankytojams nuo 13 m.
Trukmė: apie 1 val.
Informacinių paslaugų skyriaus Kaunistikos grupė

Informacija ir užsakymas:
tel. (8 37) 324 244 arba el. paštu kaunistika@kvb.lt
Išnykusios praeities
ženklai: pažink, atsakyk,
pažaisk
Domitės istorija ir architektūra? Norite sužinoti įdomių faktų apie Kauno regioną? Kviečiame išbandyti virtualų edukacinį žaidimą „Išnykusios praeities ženklai“.
Pamatysite, kaip XX a. I pusėje atrodė įvairūs neišlikę ar pasikeitę Kauno, Birštono, Garliavos, Jonavos, Kaišiadorių, Kalvarijos, Kazlų Rūdos, Marijampolės, Prienų, Šakių ir Vilkaviškio pastatai, galėsite pasklaidyti tarpukario spaudą portale www.epaveldas.lt. Atsakę į testo klausimus ir atlikę interaktyvaus žemėlapio užduotis, pasitikrinsite savo žinias, o jas užtvirtinsite atlikę individualias užduotis ar darbą grupėmis. Edukacinė programa skirta jaunimui bei visiems, besidomintiems Lietuvos kultūros paveldo objektais.
Kam skirta: lankytojams nuo 14 m.
Trukmė: 40–50 min.
Informacinių paslaugų skyriaus Kaunistikos grupė

Informacija ir užsakymas:
tel. (8 37) 324 244 arba el. paštu kaunistika@kvb.lt
Kūrybinės dirbtuvės vaikams Vasaros atostogų metu įvairaus amžiaus vaikams Vaikų literatūros skyriuje organizuojamos teminės kūrybinės dirbtuvės – „Aprenk lėlę tautiniais drabužiais“, „Piešimas ant akmenėlių“, „Pasigamink pirštukinę lėlę“, „Gamtos formų atspaudai“, įvairių šventinių darbelių kūrimas ir pan. Smagių ir kūrybingų užsiėmimų metu ugdomi vaikų meniniai įgūdžiai, gebėjimas kurti, bendraujama ir turiningai leidžiamas laisvalaikis.
Kam skirta: 3–14 m. vaikams
Trukmė: apie 45 min.
Vaikų literatūros skyrius,
Lygos g. 2

Informacija ir užsakymas:
tel. (8 37) 324 225 arba el. paštu vaikai@kvb.lt
Vasaros skaitymai su edukacija Vasaros atostogų metu įvairaus amžiaus vaikams Vaikų literatūros skyriuje taip pat vyksta teminiai knygų skaitymai, kurių metu pagal pasirinktas knygas ir jų turinį vyksta edukaciniai užsiėmimai.
Kam skirta: 3–14 m. vaikams
Trukmė: apie 45 min.

Vaikų literatūros skyrius,
Lydos g. 2

Informacija ir užsakymas:
tel. (8 37) 324 225 arba el. paštu vaikai@kvb.lt

Subkategorijos

Norėdami pagerinti Jūsų naršymo kokybę, naudojame slapukus, kuriuos galite bet kada atšaukti. Daugiau apie slapukus.