Kauno apskrities viešoji biblioteka 2010–2012 metais dalyvavo Lietuvos kultūros paveldo skaitmeninimo projekte „Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra“. Jam pasibaigus, vykdant projekto tęstinumo veiklas, atrinkti, sukataloguoti, suskaitmeninti ir portale epaveldas.lt paskelbti 8582 objektai. 

2018 m. Kauno apskrities viešoji biblioteka įsijungė į tęstinį skaitmeninimo projektą „Visuomenės poreikius atitinkančios virtualios kultūrinės erdvės vystymas“, kurio metu ketina suskaitmeninti dar daugiau kultūros paveldo objektų, saugomų bibliotekos fonduose. Visus juos rasite šioje rubrikoje (nuolat pildoma).

Knygos:

 • su Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istorija susiję XVI–XVII a. leidiniai lotynų ir lenkų kalbomis  (18 leidinių);
 • Mažosios Lietuvos religinio pobūdžio literatūra ir kalendoriai lietuvių kalba – leidiniai, išlikę po dėl šio krašto istorinių ir politinių aplinkybių vykusio Mažosios Lietuvos spaudos naikinimo, yra reti arba unikalūs, todėl atrenkant pagrindinis kriterijus buvo jų retumas pagal išlikusių egzempliorių skaičių  (23 leidiniai);
 • ypač reti ar unikalūs 1900–1945 m. psichologijos, religiniai, socialinių mokslų, literatūros leidiniai, įstatymų ar norminiai dokumentai, įvairių sričių vadovėliai, kalendoriai ir t.t.  (659 leidiniai);
 • reti ir vertingi 1890–1930 m. natų leidiniai, kurių autoriai – žymūs to meto veikėjai Vydūnas, J. Naujalis, V. Kudirka, M. Biržiška, J. Tallat-Kelpša ir kt. (23 leidiniai);
 • žymių prieškario ir tarpukario (1910–1944 m.) menininkų ir meno parodų katalogai (64 leidiniai);
 • šiuolaikinio autoriaus A. Sadecko, tyrinėjančio lietuvių tremties paveldą Sibire, knygos (3 leidiniai).

Rankraščiai:

 • Augustino Janulaičio kolekcijos su Lietuvos didikų Radvilų gimine susiję teisės, istorijos tematikos XVIII–XX a. rankraščiai ir spaudiniai (7 rankraščiai ir 4 spaudiniai);
 • Petro Šalčiaus kolekcijos 1835–1990 m. biografiniai ir buities dokumentai, korespondencija bei su kooperatine, moksline ir visuomenine veikla susiję dokumentai; kitų asmenų – Babrauskų ir Kaminskių šeimų, Povilo Brazaičio – dokumentai (218 rankraščių);
 • kraštotyrininko Prano Juozapavičiaus rankraščių rinkinys (1945–1986 m.) Kauno ir Kauno apylinkių istorijos ir kultūrinio gyvenimo temomis (91 rankraštis);
 • Aleksandro Pleskačiausko rankraščių rinkinys apie Kauną, kurį sudaro [1911]–1984 m. gausi ir unikali ikonografinė medžiaga apie Kauną: nuotraukų, atvirukų, spaudos iškarpų ir piešinių albumai, atvirukai, planas, lietuvių, rusų, vokiečių, lenkų, prancūzų kalbomis (21 rankraštis);
 • rankraščių apie Kauną ir Kauno rajoną rinkinys, apimantis 1973–1998 m. laikotarpį (13 rankraščių);
 • kraštotyrininko, tautosakininko, muziejininko, pedagogo, publicisto Broniaus Šukio kraštotyros rankraščių rinkinio (1977–1994) didžiąją dalį sudaro darbai apie Lapių miestelį (Kauno r.) – išnykusį ir tebeegzistuojantį kultūros ir istorinį paveldą, urbanistinę ir architektūrinę raidą, ūkinį ir kultūrinį bendruomenės gyvenimą, žymius žmones; Lapių devynmetės mokyklos kraštotyrininkų surinkta medžiaga apie Lapių miestelį; B. Šukio atsiminimai apie Vilkijos miestelį ir Vilkijos gimnaziją, Lapių ir Vilkijos mokytojų ir mokinių gyvenimo vingiai tarp dviejų Lietuvos okupacijų; B. Šukio bibliografijos rodyklės (14 rankraščių).

Periodika:

„Dzień Kowieński“ („Kauno diena“) lenkų kalba leistas 1922–1935 m. Kaune. Šis dienraštis (3823 periodinio leidinio numeriai) svarbus tyrinėjant Kauno istoriją ir yra populiarus tarp skaitytojų.
„Dzień Polski“ („Lenkiška diena“) lenkų kalba leistas 1935–1940 m. Kaune. Šis dienraštis yra iki 1935 m. ėjusio „Dzień Kowieński“ („Kauno diena“) tęsinys. Portale paskelbti 1386 šio periodinio leidinio numeriai.
„Nowiny“ („Naujienos“)  lenkų kalba leistas 1921–1932 m. Kaune. Portale paskelbti 556 savaitraščio numeriai.
„Dzwon świąteczny“ („Šventadienio varpas“) lenkų kalba leistas 1925–1936 m. Portale paskelbti 439 savaitraščio numeriai.
„Į laisvę“ (Kauno dienraštis) lietuvių kalba leistas 1941–1942 m. Portale paskelbti 466 dienraščio numeriai.
„Amtsblatt des Generalkommissars in Kauen“ vokiečių kalba 1941–1944 m. leistas laikraštis. Portale paskelbta 150 jo numerių.

Smulkioji spauda: įvairūs skelbimai, reklamos, atsišaukimai, plakatai ir t. t. (308 spaudiniai).

Atvirukų kolekcija: įvairūs senieji 1900–1940 m. laikotarpio Lietuvos atvirukai – Kaunas ir jo apylinkės, Vilnius ir jo apylinkės, Panevėžys, Klaipėdos kraštas, Lietuvos kultūros ir visuomenės veikėjai ir kt. (279 atvirukai).

Ekslibrisai:

 • Lietuvių modernisto dailininko eksperimentatoriaus Vinco Kisarausko mišriomis technikomis kurta ekslibrisų kolekcija išsiskiria polinkiu į kubistines formas, monumentalumu, ekspresija, naujų išraiškos būdų ieškojimu (88 ekslibrisai).
 • Alfonso Čepausko ekslibrisų kolekcijoje vyrauja giliaspaude ir iškiliąja technika bei kompiuterine grafika sukurti darbai, pasižymintys išbaigtumu, kruopštumu ir profesionalumu (118 ekslibrisų).
 • Algimanto Šlapiko ekslibrisų kolekcijoje gausu žymiems kauniečiams bei ryškiausioms Lietuvos kultūros asmenybėms skirtų darbų, sukurtų giliaspaude arba skaitmeninės grafikos technika jungiant tradicinius simbolius su šiandieninio pasaulio ženklais (40 ekslibrisų).
 • Geručio Kalpoko ekslibrisų kolekcija atkartoja liaudies kūrinių stilistines savybes, pasižymi santūrumu, darbams būdingas formų suapvalinimas, naudojami tautiniai simboliai (77 ekslibrisai).

Laikraštėlių kolekcija:

 • Jaunimo organizacijų leidiniai 1915–1942 m. Suskaitmeninti laikraštėliai papildė jau portale epaveldas.lt esančią rankraštinių laikraštėlių kolekciją trūkstamais numeriais. Šiems leidiniams gresia turinio išnykimas, daugelis jų dauginti šapirografiniu būdu, tekstas pamažu blunka. Šie leidiniai lavino būsimų žurnalistų, rašytojų, įvairių kultūros sričių darbuotojų įgūdžius, skatino jų visuomeninį aktyvumą (42 leidiniai).
 • Pogrindžio leidiniai 1942–1950 m. Šią dokumentų grupę sudaro antinacinės ir antisovietinės rezistencijos pogrindiniai periodiniai leidiniai. Didžioji dalis – Lietuvos partizanų spauda. Šiais laikraštėliais buvo papildyta vartotojui epaveldas.lt portale jau prieinama Pogrindžio leidinių kolekcija. Sudėtingomis sąlygomis leisti laikraštėliai buvo spausdinami rašomąją mašinėle, šapirografu, rotatoriumi. Neretai dėl netinkamų dažų blogai atsispausdavo raidės, taip pat buvo sunku gauti geros rūšies popieriaus. Gyventojai turimą Lietuvos partizanų spaudą slėpė, dažnai laikė blogomis sąlygomis. Visa tai lėmė, kad šiandien šie leidiniai yra itin prastos būklės (107 leidiniai).

Taip pat kviečiame susipažinti:
Svetainės epaveldas.lt  Autorių teisių politika
KAVB Kitos mokamos paslaugos  (Leidimas publikuoti 1 dokumentą, Leidimas publikuoti vaizdą) 

Projekto trukmė: 2019 m. vasario 1 d. – 2019 m. gruodžio 31 d.

Projekto vadovė: dr. Rita Urbaitytė, el. p. r.urbaityte@gmail.com

Projektą įgyvendina:  Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka

Projekto partnerė: Kauno apskrities viešoji biblioteka

Trumpas projekto pristatymas. Projekto tikslas – publikuoti Kauno miesto institucijose esančio rašytinio kultūros paveldo tyrimų rezultatus.

Bibliografiniame 2 tomų leidinyje „XVII amžiaus knygos Kauno bibliotekose“ bus išsamiai aprašyta XVII a. išleistos knygos ir smulkieji spaudiniai (iš viso 1618 pavadinimų), kurie šiuo metu saugomi Kauno apskrities viešojoje, Kauno technologijos universiteto, Kauno kunigų seminarijos bibliotekose bei Nacionaliniame M. K. Čiurlionio, Vytauto Didžiojo karo, Maironio lietuvių literatūros, Lietuvos medicinos ir farmacijos muziejuose. Be įprastų bibliografinių duomenų, kataloge bus pateikiami fiziniai knygos duomenys, informacija apie formatą, dedikacijas, paginacijos ar foliacijos ir signatūrų žymėjimo klaidas, signatūros, aprašomi defektai, viršelio puošyba ir įrišas, proveniencijos, marginalijos ir kiti kiekvieno konkretaus egzemplioriaus (muziejinės vertybės) ypatumai. Katalogo skaitytojams pasitarnaus 5 rodyklės: antraščių, publikavimo metų, leidėjų, spaustuvininkų ir platintojų, aprašuose minimų asmenų ir proveniencijų. Susisteminti duomenys bus naudingi Lietuvos ir Europos bibliografams, knygotyrininkams, istorikams ir kultūros paveldo tyrinėtojams.

Projektą finansuoja:

site logo

Projekto trukmė: 2019 01 15 - 2019 12 16

Projekto vadovė: Rimanta Tamoliūnienė, el. p. r.tamoliuniene@kvb.lt, tel. (8-37) 324 417

Projekto partneriai: Kauno miesto kamerinis teatras

Trumpas projekto pristatymas. Projekto įgyvendinimo metu bus rengiamos parodos, organizuojami įvairūs renginiai, skirti Laikinosios sostinės metams paminėti.

Projekto rėmėjai:

logolrkm

Projekto trukmė: 2019 03 01 – 2019 12 20
 
Projekto vadovė:  Enrika Kromerova-Dubinskienė, el. p. e.kromerova@kvb.lt, tel. (8-37) 324 450
 
Projekto partneriai: VU dėstytojas dr. Gediminas Beresnevičius, Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus, Lietuvos švietimo istorijos muziejus
 
Trumpas projekto pristatymas. Projektu siekiama užtikrinti kokybiškų edukacinių programų rengimą ir įgyvendinimą Kaune ir Kauno regione veikiančiose viešosiose bibliotekose, suorganizuojant visapusiškas edukatorių parengimo veiklas (mokymus, patirties pasidalijimo seminarą, stažuotę).

Projekto rėmėjai:

logolrkm

VU Kultūros vadybos bakalauro ir VDU Komunikacijos ir informacijos magistro studijas baigusi E. Urbonavičienė ilgametę patirtį sukaupė dirbdama verslo ir kultūros sektoriuose. 2008 m. Kauno apskrities viešojoje bibliotekoje pradėjo dirbti viešųjų ryšių specialiste, o nuo 2013 m. vadovavo Strateginės plėtros ir inovacijų centrui, kuriame drauge su komanda buvo atsakinga už bibliotekos projektinę veiklą, komunikaciją ir atstovavimą, žinių kūrimą ir sklaidą, specialistų kompetencijų ugdymą bei tiriamąją veiklą, taip pat elektronines paslaugas.

E. Urbonavičienė yra Apskričių viešųjų bibliotekų asociacijos (AVBA) narė bei aktyviai dalyvauja Kauno regiono bibliotekų tarybos veikloje.

2016 m. ji dalyvavo organizuojant Bibliotekų metus Lietuvos viešosiose bibliotekose, taip pat buvo atsakinga už veiklas Kauno apskrities viešojoje bibliotekoje. 2017–2018 m. E. Urbonavičienė kartu su AVBA komanda organizavo didžiulio populiarumo sulaukusią skaitymo skatinimo akciją „Skaitymo iššūkis“.

E. Urbonavičienė buvo organizacinio komiteto narė rengiant tarptautines konferencijas „Reading Society: a Paradigm Shift in the 21st Century“ (2016) ir „Libraries for an inclusive society“ (2016). Taip pat organizavo KAVB rengtas konferencijas: „Iššūkiai naujoviškoms bibliotekoms: atstovavimas tradicinėje ir virtualioje erdvėse“ (2012); „Skaitmeninio turinio kūrimo ir sklaidos inovacijos“ (2013); „Kaip kūrybiškai panaudoti skaitmenintą kultūros paveldą? Sklaidos patirtys ir perspektyvos“ (2015); „Atvirosios kultūros inovacijos: kurkime bendradarbiaudami“ (2017).

Dalyvavo tarptautinėse konferencijose „Next Library 2013“ (Danija), „World Library and Information Congress: IFLA General Conference and Assembly“ (2012, Suomija; 2016 JAV; 2017, Lenkija), pagal tarptautinę Grundtvig programą mokėsi „Systemic Leadership. Creating clarity and involvement in complex surroundings“ (2012, Austrija). Taip pat turi sertifikuotus pažymėjimus apie baigtas žmogiškųjų išteklių valdymo, strateginio planavimo, darbuotojų ugdymo, pokyčių valdymo ir pan. mokymų programas. 2012 m. E. Urbonavičienė įgijo andragogo pažymėjimą, o 2013 m. parengė ir vedė mokymų programą „Viešieji ryšiai ir atstovavimas bibliotekoms“, skirtą bibliotekų specialistams.

Apdovanojimai

2017 m. Lietuvos Respublikos kultūros ministerija E. Urbonavičienei suteikė Geriausio 2016 m. jaunojo bibliotekininko vardą už aktyvų tarpinstitucinį bendradarbiavimą, sėkmingą bibliotekų atstovavimą, bibliotekų veiklų viešinimą nacionaliniu ir tarptautiniu mastu.
2016 m. E. Urbonavičienei įteikta Lietuvos Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės padėka už kūrybiškumą, inovatyvias idėjas, aktyvų dalyvavimą organizuojant skaitymus „Vasara su knyga“.
2012 m. Lietuvos Respublikos kultūros ministras Arūnas Gelūnas įteikė padėką už kūrybiškumą ir iniciatyvas organizuojant skaitymo skatinimo veiklas bei diegiant inovatyvias paslaugas.
2011 m. Kauno meras Andrius Kupčinskas E. Urbonavičienei įteikė Kauno miesto burmistro Jono Vileišio žalvarinį medalį.

Subkategorijos

Norėdami pagerinti Jūsų naršymo kokybę, naudojame slapukus, kuriuos galite bet kada atšaukti. Daugiau apie slapukus.