1
   1
   1
   1
   1
 
 
 

Tarp­tau­ti­nė pa­ro­da Chaimo Frenkelio viloje "Su­si­ti­ki­mas: dai­li­nin­kės So­fi­ja Ro­me­rie­nė ir Ona Röme­rie­nė", pa­reng­ta iš Šiau­lių "Auš­ros" ir Lat­ga­los kul­tū­ros ir is­to­ri­jos (Rė­zek­nė, Lat­vi­ja) mu­zie­jų rin­ki­nių.

Trem­tis, emig­ra­ci­ja, lai­kas pa­si­glem­žė di­džią­ją da­lį dai­li­nin­kių kū­ri­nių: iš­si­bars­tė po įvai­rias ša­lis, pra­žu­vo ar bu­vo su­nai­kin­ti. Mė­gsta­mos abie­jų dai­li­nin­kių te­mos – šei­mos ir vai­kų po­rtre­tai, dva­rų, ku­riuo­se gy­ve­no, in­ter­je­rai ir pei­za­žai, vals­tie­čių po­rtre­tai ir kas­die­ny­bė. So­fi­ja ta­pė alie­ju­mi, ak­va­re­le, pie­šė pieš­tu­ku ir pa­ste­le. Ona ta­pė tik ak­va­re­le. Dai­li­nin­kių kū­ry­bos pa­grin­dinai žan­rai – portr­e­tas, pei­za­žas, na­tiur­mor­tas.

Parodos katalogas „Susitikimas: dailininkės Sofija Romerienė ir Ona Römerienė“ – tai puiki proga susipažinti, prisiminti ir atrasti garsios Römerių giminės iškilias dailininkes. Jos paliko gilų pėdsaką Lietuvos meninėje kultūroje, yra itin svarbios ir reikšmingos atkuriant kai kuriuos primirštus ar visai nežinomus kultūros istorijos faktus.

Užsakyti leidinį


>

Norėdami pagerinti Jūsų naršymo kokybę, naudojame slapukus, kuriuos galite bet kada atšaukti. Daugiau apie slapukus.