LIETUVIŠKŲ PERIODINIŲ LEIDINIŲ PUBLIKACIJOS 1918 D. 1

Turinys

Pratarmė
Preface
Periodinių leidinių pavadinimų sutrumpinimų sąrašas
BENDRASIS SKYRIUS 1-317a
Mokslas 1-14
Mokslas Lietuvoje 1-14
Lietuvių mokslo draugija 2-14
Spauda apskritai 15-16
Kultūra 17-25
Lietuvos kultūra 17-25
Bibliografija. Bibliografijos priemonės 26-72
Universalios bibliografijos priemonės 26-49
Šakinės, teminės ir personalinės bibliografijos priemonės 50-59
Leidybos ir knygų prekybos sąrašai 60-72
Skaityba. Bibliotekininkystė 73-100
Kalendoriai 101
Draugijos. Parodos. Muziejai 103-151e
Lietuvos draugijos 103-135
Lietuvių draugijos kitose šalyse 136-137
Parodos. Ekspozicijos. Mugės 138-151
Muziejininkystė 151a-e
Laikraštininkystė. Žurnalistika 152-316
Lietuvos laikraštininkystė, žurnalistika 153-312
Lietuviški periodiniai leidiniai 166-242
Rusų periodiniai leidiniai 243
Lenkų periodiniai leidiniai 244
Kitų tautų periodiniai leidiniai 245-248
Periodikos platinimas, prenumerata 249-312
Kitų šalių laikraštininkystė, žurnalistika 313-316
Rankraščiai. Retos knygos 317-317a
FILOSOFIJA 318-337
Vydūno gimimo 50-osios metinės 322-324
Psichologija 325-327
Etika. Mokymas apie moralę 328-337
RELIGIJA. TEOLOGIJA 338-855
Krikščionių religija 341-376
Moralinė teologija 350-352
Religinės dvasios literatūra 353-363
Bažnytinės giesmės 364
Pastoralinė teologija 365-376
Religija Lietuvoje 377-834
Krikščionybė Lietuvoje 380-834
Bažnyčios santykiai su kultūra, valstybe, visuomene 383-401
Bažnyčios ekonominė padėtis 402-411
Bažnyčios valdymas. Bažnyčios organizacija 412-575
Liturginės šventės ir apeigos 576-609
Katalikų draugijos 610-817
Ordinai. Vienuolynai 818-822
Stačiatikių (pravoslavų) bažnyčia 823-828
Protestantų bažnyčios ir sektos 829-831
Senovės lietuvių tikėjimas 832-834
Religija Mažojoje Lietuvoje 835
Religija kitose šalyse 836-855
VISUOMENĖS MOKSLAI 856-4177
Demografija. Sociologija. Statistika 856-993
Demografija. Gyventojų tyrimai 856-869
Sociologija 870-942
Girtavimas ir kova su juo 945-993
Politika 994-1921
Lietuvos politinis gyvenimas 1001-1620
Karas Lietuvoje 1027-1033
Valstybė ir bažnyčia 1034-1040
Vidaus politika 1041-1295
Gyventojų migracija 1296-1352
Kova dėl suverenumo 1353-1430
Aukščiausieji valstybės valdžios organai 1431-1545
Politinės partijos. Masinės organizacijos 1546-1620
Mažosios Lietuvos politinis gyvenimas 1621-1625
Lenkijos politinis gyvenimas 1626-1644
Rusijos politinis gyvenimas 1645-1704
Vokietijos politinis gyvenimas 1705-1727
Kitų šalių politinis gyvenimas 1727a-1791
Tarptautiniai santykiai 1792-1921
Pirmasis pasaulinis karas 1808-1848
Lietuvos klausimas tarptautinėje politikoje 1849-1921
EKONOMIKA. EKONOMIKOS MOKSLAI 1922-2242
Lietuvos ekonomika 1935-2227
Darbas 1941-1969
Žemės (agrarinis) klausimas. Nekilnojamas turtas. Butų ūkis 1970-2013
Kooperacija 2014-2050
Finansai. Bankai. Pinigai ir pinigų cirkuliacija 2051-2095
Ekonominė padėtis karo sąlygomis 2096-2147
Prekyba 2148-2223
Vartotojų draugijos 2177-2214
Krautuvės 2215-2223
Lietuvos ekonominiai ryšiai su kitomis šalimis 2224-2227
Kitų šalių ekonomika 2228-2242
TEISĖ. TEISĖS MOKSLAI 2243-2324
Valstybinė teisė. Konstitucinė teisė. Administracinė teisė 2247-2306
Valstybės teritorija. Valstybės suverenios teisės į teritoriją 2292-2306
Baudžiamoji teisė 2307-2322
Kitų šalių teisė 2323-2324
VALSTYBĖS ADMINISTRACINIS VALDYMAS.
KARO MENAS. KARO MOKSLAS
2325-2723
Okupacinė vokiečių valdžia 2332-2379
Įsakymai 2354-2379
Milicijos kūrimas 2380-2387
Vietos savivalda. Savivaldos organų rinkimai 2388-2679
Valsčių, parapijų ir miestų savivalda 2404-2650
Tarybos, komitetai 2416-2650
Apskričių savivalda 2651-2679
Karyba 2680-2723
Vokiečių kareivių tarybos 2693-2706
Lietuvos kariuomenės kūrimas 2707-2723
SOCIALINIS APRŪPINIMAS IR PAGALBA. DRAUDIMAS 2724-2925
Socialinės pagalbos rūšys. Socialinis aprūpinimas 2724-2895
Labdaros ir savišalpos draugijos 2825-2895
Agronomijos-teisių draugija 2850-2852
Lietuvių draugija nukentėjusiems dėl karo šelpti 2853-2892
“Motinėlė” 2893-2895
Socialinis aprūpinimas ir pagalba kitose šalyse 2896-2923
Draudimas 2924-2925
LIAUDIES ŠVIETIMAS. UGDYMAS.
MOKYMAS. LAISVALAIKIO ORGANIZAVIMAS
2926-4077
Švietimas ir pedagogika Lietuvoje 2941-4061
Švietimo ir švietimo rėmimo draugijos 2982-3056
Pedagogai 3057-3100
Mokymo įstaigų ir mokymo proceso organizavimas 3101-3130
Moksleivija 3105-3124
Mergaičių (moterų) švietimas 3125-3130
Nemokymosi moksleivių veikla 3131-3211
Šventės 3134-3175
Mokinių teatras 3175a-3211
Mokymo dalykų dėstymas 3212-3230
Bendrojo lavinimo mokykla. Ikimokyklinis auklėjimas 3231-3805
Pradinė mokykla 3246-3688
Progimnazija 3689-3695
Gimnazija 3696-3805
Nemokyklinis bendrasis lavinimas. Savišvieta 3806-3929
Savišvieta 3809-3929
Profesinis ir specialusis mokslas 3930-4047
Kunigų seminarijos 3965-3975
Prekybos mokyklos 3976-3981
Mokytojų rengimas 3982-4022
Žemės ir namų ūkio bei amatų mokyklos 4023-4047
Aukštasis mokslas. Aukštoji mokykla 4048-4061
Švietimas ir pedagogika Mažojoje Lietuvoje 4062
Švietimas ir pedagogika kitose šalyse 4063-4077
ETNOGRAFIJA. PAPROČIAI. TAUTOSAKA 4078-4177
Moterų judėjimas. Moterų vieta visuomenėje 4095-4120
Moterų organizacijos 4121-4125
Lietuvių tautosaka 4126-4172
Pasakos 4127-4144
Padavimai 4145-4152
Liaudies dainos. Raudos 4153-4159
Smulkieji tautosakos žanrai 4161-4172
Kitų tautų tautosaka 4173-4177
GAMTOS MOKSLAI 4178-4220
Astronomija 4185-4193
Geologija. Geologijos ir geofizikos mokslai 4194-4215
Zoologija 4216-4220
TAIKOMIEJI MOKSLAI. MEDICINA. TECHNIKA 4221-4703
Medicina 4221-4344
Draugijos 4221-4224
Anatomija 4225-4227
Higiena. Asmens higiena 4228-4233
Socialinė higiena. Sveikatos apsauga. Sanitarija 4234-4294
Ligoninės 4244-4255
Medicinos darbuotojai 4256-4265
Gaisrinė apsauga. Gaisrai 4266-4294
Farmacija 4295-4307
Infekcinės ligos 4308-4330
Akių ligos. Oftalmologija 4331
Veterinarija 4332-4341
Medicina kitose šalyse 4342-4344
Inžinerija. Technika apskritai 4345-4358
Žemės ūkis. Miškų ūkis. Medžioklė. Žuvininkystė 4359-4566
Miškų ūkis. Miškininkystė 4384-4396
Bendrieji žemės ūkio klausimai 4397-4452
Žemės ūkio draugijos 4414-4452
Augalų kenkėjai ir ligos. Augalų apsauga 4453-4458
Laukininkystė 4459-4488
Sodininkystė. Vaisininkystė 4489-4498
Daržininkystė. Dekoratyvioji sodininkystė 4499-4507
Gyvulininkystė 4508-4536
Bitininkystė 4537-4557
Medžioklės ūkis. Žuvų ūkis. Žvejyba 4558-4564
Mažosios Lietuvos žemės ūkis 4565
Kitų šalių žemės ūkis 4566
Namų ūkis. Komunalinis ūkis. Buities tarnyba 4567-4578
Raštvedyba 4579-4582
Poligrafijos pramonė. Leidyba. Knygų prekyba 4583-4619
Leidyba 4584-4593
Spaudos platinimas. Knygų prekyba 4594-4613
Leidyba, knygų prekyba kitose šalyse 4614-4619
Transportas. Pašto ryšiai 4620-4660
Sausumos transportas 4623-4635
Vandens transportas 4636-4641
Pašto ryšiai 4642-4660
Chemijos pramonė 4661-4667
Maisto pramonė 4668-4677
Įvairios pramonės šakos ir amatai 4678-4702
Statyba 4703
MENAS. TAIKOMOJI DEKORATYVINĖ DAILĖ.
FOTOGRAFIJA. MUZIKA. ŽAIDIMAI. SPORTAS
4704-5374
Draugijos 4712-4726
Architektūra 4727-4735
Kinematografija 4736-4740
Muzika 4741-4786
Religinė muzika. Bažnytinė muzika 4787-4804
Masinės pramogos ir reginiai 4805-4820
Teatras. Scenos menas 4821-5345
Sportas 5346-5348
Kitų šalių menas 5349-5374
KALBOTYRA. FILOLOGIJA.
GROŽINĖ LITERATŪRA. LITERATŪROS MOKSLAS
5375-5939
Kalbotyra 5375-5410
Kalbos norma ir grynumas 5381-5385
Leksikologija. Leksika 5386-5393
Rašyba 5394-5410
Literatūros mokslas 5411-5436
Grožinė literatūra 5437-5939
Lietuvių literatūra 5439-5876
Poezija 5440-5680
Dramaturgija 5681-5684
Grožinė proza 5685-5847
Apybraižos, esė, pokalbiai 5848-5856
Laiškai, susirašinėjimas 5857-5859
Humoras, satyra 5860-5871
Memuarai, dienoraščiai 5872-5876
Kitų tautų literatūra 5877-5939
GEOGRAFIJA. BIOGRAFIJOS. ISTORIJA 5939a-6301
Archeologija 5939a-5947
Kraštotyra 5948-6154
Geografija 6155-6172
Biografijos 6173-6227
Istorija 6228-6301
Lietuvos istorija (iki XX a. pr.) 6235-6301
RECENZIJOS 6302-6416
Bendrasis skyrius 6302-6315
Religija. Teologija 6316-6323
Visuomenės mokslai 6324-6365
Gamtos mokslai 6366-6368
Technika 6369-6370
Žemės ūkis 6371-6374
Menas 6375-6382
Kalbotyra. Literatūros mokslas. Grožinė literatūra 6383-6410
Istorija. Geografija 6411-6416
ILIUSTRACIJOS 6417-6455
Filosofija 6417
Religija 6418-6423
Politika 6424
Socialinis aprūpinimas ir pagalba 6425-6426
Švietimas 6427-6429
Etnografija 6430-6431
Žemės ūkis 6432-6433
Technika. Amatai 6434
Menas 6435-6443
Geografija. Istorija 6444-6455
PAGALBINĖS RODYKLĖS
Asmenvardžių rodyklė
Kolektyvų rodyklė
Vietovardžių rodyklė
Aprašytų periodinių leidinių sąrašas