LIETUVIŠKŲ PERIODINIŲ LEIDINIŲ PUBLIKACIJOS 1918 D. 1

PRATARMĖ

 Pirmaisiais Lietuvos nepriklausomybės metais buvo leidžiama šešiolika laikraščių, žurnalų ir tęstinių leidinių. Toliau ėjo ankstesniais metais pradėti leisti leidiniai: laikraštis “Lietuvos aidas” ir jo priedai “Liuosoji valanda” ir “Mūsų ūkis”, liberalinis savaitraštis “Lietuvos ūkininkas” ir jo priedai “Jaunimas”, “Sveikata” ir “Žemė”, Švento Kazimiero draugijos savaitraštis “Vienybė”, dešiniųjų socialdemokratų savaitraštis “Darbo balsas”, Lietuvos krikščionių demokratų partijos savaitraštis “Tėvynės sargas”, kaizerinių okupantų laikraštis “Dabartis” ir jo priedas “Dabarties žiedai”, ateitininkų žurnalas moksleiviams “Ateitis” ir pavasarininkų žurnalas “Pavasaris”. 1918 metais pradėjo eiti šie nauji leidiniai: Lietuvos krikščionių demokratų partijos laikraštis “Laisva Lietuva”, Lietuvos revoliucinių socialistų liaudininkų partijos laikraštis “Kovos vėliava”, Lietuvos ir Baltarusijos Komunistų partijos laikraštis “Komunistas” (perkeltas iš Voronežo), vietoj “Dabarties” Vokiečių kareivių tarybos dienraštis “Nauja gadynė”, informacinis leidinys “Laikinosios Vyriausybės žinios”, klerikalinis žurnalas “Moterų balsas”, pedagogikos žurnalas “Lietuvos mokykla”, Lietuvos ūkininkų sąjungos savaitraštis “Ūkininkas”.

Šiame leidinyje aprašytos šių lietuvių kalba Lietuvoje ėjusių serialinių leidinių publikacijos: straipsniai, korespondencijos, recenzijos, grožinės literatūros kūriniai, iliustracijos ir t. t.

Bibliografinės atrankos principai liko tokie patys, kaip ir ankstesniuose “Lietuvos bibliografijos” C serijos leidiniuose. Smulki, mažai faktinių duomenų turinti medžiaga pažymėta ženklu *.

Nepasikeitė ir bibliografinio įrašo struktūra. Jo pradmuo rašomas atskiroje eilutėje. Jame užsieniečių pavardės, kai tai įmanoma, rašomos originalo kalba arba transliteruojamos.

Leidinyje laikomasi "ISBD taikymo sudėtinių dalių aprašui nurodymų" (Vilnius, 1997). Slapyvardžiai pateikiami atsakomybės duomenyse (po įstrižo brūkšnio). Autoriai nustatyti pagal V. Biržiškos "Lietuviškuosius slapyvardžius ir slapyraides" (Kaunas, 1943, 2 d.), leidinį "Lietuviškieji slapyvardžiai" (Vilnius, 1995-1998, 3 t.), bibliotekos slapyvardžių kartoteką, bibliografinius, žinyninius ir kitus leidinius, archyvinius šaltinius.

Keliuose periodiniuose leidiniuose skelbti straipsniai aprašomi drauge, šaltiniai išvardijami chronologine tvarka. Diskusiniai straipsniai aprašomi vienoje vietoje. Jie chronologiškai prijungiami prie diskusiją sukėlusio straipsnio. Neretai vartojamas jungtinis bibliografinis aprašas. Jame nurodomos pirmoji ir paskutinioji publikacijos datos, o numeriai konkretizuojami skliausteliuose.

Bibliografiniai įrašai grupuojami pagal tą pačią klasifikacijos schemą (UDK). Svarbesniesiems laikmečio įvykiams iškeltos laikinos rubrikos.

Medžiaga apie einamuosius įvykius dedama į atitinkamus šakinius skyrius. Istorijos skyriuje atsispindi straipsniai ir kitos publikacijos apie įvykius iki XX a. pradžios.

Poskyrių ir rubrikų viduje bibliografinių įrašų išdėstymas nepasikeitė.

Antrojoje bibliografijos rodyklės dalyje aprašytos brošiūrų, knygų ir kitų rūšių spaudinių recenzijos, atsiliepimai apie juos, anotacijos. Recenzuojami spaudiniai de visu neperžiūrėti, todėl apie juos pateikiamos tik minimalios žinios (nežinomi elementai praleidžiami).

Trečiojoje dalyje aprašytos savarankiškos ir prie straipsnių išspausdintos iliustracijos. Jas atrenkant, kaip ir anksčiau, vadovautasi kraštotyriniu principu. Iš kitų nurodomos tik autorinės iliustracijos.

Asmenvardžių rodyklėje užsienio autorių pavardės paprastai nurodomos originalo kalba arba transliteruojamos. Nuorodose iš slapyvardžių į asmenvardį išvardijami bibliografinių įrašų numeriai. Vietovardžių rodyklėje dalykinės rubrikos paliktos tik rubrikose "Lietuva", "Kaunas" ir "Vilnius". Stambesni teritoriniai vienetai nurodomi pagal tuometinį administracinį-teritorinį suskirstymą.

Pastabas ir pasiūlymus prašome siųsti šiuo adresu: Kauno apskrities viešoji biblioteka, Nacionalinės bibliografijos grupei, Radastų 2, LT-3005 Kaunas, Lietuva.

PREFACE

Sixteen newspapers, magazines and continuous publications were published in 1918, the first year of independent Lithuania.

The present yearbook includes various publications from the periodicals: articles, works of fiction, reviews, illustrations etc.

The principles and methods of bibliographic selection are the same as in previous annuals. More detailed material containing little factual data is marked out with *. Small articles and insignificant correspondences, having no great value have not been reflected in this edition. Information about international events, diplomatic news-items, unauthorized articles on the inner life of separate countries, accounts of the activities of their governmental officies, etc. are not included as well.

The structure of bibliographic entry also hasn’t been changed. The filing word is written on the separate line. The original orthography of foreign names is retained if possible.

Publications from periodicals have been described according to the main international bibliographical standards ["Guidelines for the application of the ISBDs to the description of Component Parts" ( Vilnius, 1997)]. The authors have been identified according to "Lietuviškieji slapyvardžiai ir slapyraidės" by V.Biržiška ("Lithuanian Pseudonyms and Cryptonyms", Kaunas, 1943, vol. 1-2), "Lietuviškieji slapyvardžiai" ("Lithuanian Pseudonyms", Vilnius, 1995-98, vol. 1-3), pseudonym card-files of the library, as well as to bibliographic and monographic editions, reference books, archives. If authorship is doubtful, the name is marked out with interogation mark. We hope that our readers will help in correcting mistakes and revealing pseudonyms unknown to the compilers (corrections will be published in other bibliographical annuals).

The same articles published in several periodicals have been described jointly, the sources have been grouped in chronological order. Corrections have been indicated in the annotations to the entry of corresponding publication. Disscussion articles have been collected and joined chronologically to the entry of the article, which had caused the discussion.

Bibliographic records have been systematized according to the special classification system.

The material concerning all that period has been included into corresponding chapters. The chapter on history reflects articles on history of separate countries till the begining of the 20th century.

Bibliographic records within sections and subject headings have been arranged alphabetically (up to author names or titles). When the chapter contains more material about regional etnography of certain areas of Lithuania, such material has been indicated in the second part under asteriks.In these cases bibliographic records have been arranged in alphabetic order of the geographical names. Entries of the articles on concrete periodicals and personalities also have been arranged in alphabetic order.

Reviews and comments on brochures, books and other kind of publications are bibliographed in the second part of the bibliographie. They have been entered according to the title of corresponding publication. The records of these publications include only essential elements of bibliographic description. Entries of reviews have been grouped according to the same classification scheme.

The third part includes records of illustrations printed with articles and independent ones: drawings, portraits, reproductions, photos, etc. The etnographical principle has been applied to select them. For the rest illustrations only authorized ones have been indicated.

Three auxilary indexes are presented in this edition: person's proper names, names of corporations, names of localities.

The names of foreign authors in the index of personal names are given in original language (Russian ones are transliterated). The numbers of entries are indicated in the references from pseudonyms to original names.

There are no subject headings in the index of geographical names, except under headings of "Lithuania", "Vilnius" and "Kaunas". The bigger territories are indicated under the administrative-territorial division of the period.

Please send all your remarks and proposals to: Group of National Bibliography, Kaunas County Public Library, Radastų 2, LT-3005 Kaunas, Lithuania.

Kauno apskrities viešoji biblioteka © 2023