Teisininko ir istoriko Augustino Janulaičio knygų ir periodikos kolekcijoje Kauno apskrities viešosios bibliotekos Senų ir retų spaudinių skyriuje yra 13685 leidiniai. Daugiau kaip 90% A. Janulaičio fondo sudaro leidiniai rusų, vokiečių ir lenkų kalbomis. Tik 660 leidinių lietuvių kalba, iš jų – 105 periodiniai leidiniai. Šiek tiek mažiau yra prancūziškų leidinių – 487 egzemplioriai, 77 knygos ir disertacijos, parašytos lotynų kalba, ir 46 knygos anglų kalba, po kelias knygas čekų (jas iš Prahos atsiuntė istorikas A. Šapoka), latvių, italų, islandų, baltarusių, švedų, ukrainiečių kalbomis, 2 leidiniai žydų kalba.

A. Janulaičio kolekcijoje vyrauja teisinė ir istorinė literatūra. Joje nedaug menkaverčių, atsitiktinai patekusių leidinių. A. Janulaitis sistemingai kaupė knygas ir periodinius leidinius jį dominusiomis temomis. Nuosekliai surinkti Prūsijos teisės istorijos šaltiniai ir literatūra, 1863–1864 m. sukilimo, N. Muravjovo laikotarpio literatūra.

A. Janulaičio kolekcijos teminį kryptingumą sąlygojo jo politinė veikla, Kauno universiteto Teisės fakultete dėstyti Lietuvos istorijos bei Prūsijos teisės istorijos kursai, Vyr. Tribunolo teisėjo darbas ir vertimasis advokato praktika, veikla Lietuvos istorijos draugijoje, leidėjų, su kuriais jis bendradarbiavo, poreikiai.

Jis taip pat surinko kai kurių jam patikusių arba oponuojančių autorių knygas bei straipsnius, pavyzdžiui, rusų kalba: 11 M. K. Liubavskio knygų, 21 A. J. Milovidovo knygas ir straipsnius, 25 I. I. Lapo knygas ir straipsnius; lenkų kalba: 15 Stanislavo Koto knygų ir straipsnių. A. Janulaitį domino H. Heinės kūryba. Kolekcijoje yra keturios paties H. Heinės knygos ir 22 knygos bei disertacijos apie jį. A. Janulaitis taip pat sukaupė daug švietėjiškos, revoliucinės, socialdemokratinės literatūros, daugiausiai rusų bei vokiečių kalbomis. Pavyzdžiui, vokiečių kalba 43 K. Kautskio knygos, 38 K. Markso knygos ir brošiūros, G. Plechanovo, R. Luksemburg, V. Libknechto ir kitų leidiniai.

A. Janulaičio kolekcijoje ne itin daug periodinių leidinių komplektų (1296 egzemplioriai). Beveik ketvirtadalį A. Janulaičio fondo sudaro iškarpos iš periodinių leidinių. Daug straipsnių iškarpų įrišta knygose (straipsnių konvoliutuose). Daugiausia straipsnių konvoliutų rusų kalba – 1215 egzemplioriai. Straipsnių iškarpų yra ir vokiečių bei lenkų kalbomis.

Išskirtinis A. Janulaičio kolekcijos bruožas yra tas, kad joje gana daug disertacijų ar referatų – net 353 (iš jų 328 vokiečių kalba). Tarp jų viena seniausių Respublikos bibliotekose esančių disertacijų – tai 1674 m. Regiomonti, Roinerio tipografijoje išleista Christoforo Hartknocho „Istorijos disertacija apie prūsų kilmę“ (Disertatio historica de originibus Prussicis) lotynų kalba su maldų pavyzdžiais lietuvių kalba. Christoforas Hartknochas buvo prūsų istorikas, artimai susijęs su Lietuva. Jis kurį laiką gyveno ir dirbo Lietuvoje, vėliau dėstė Karaliaučiaus universitete. Disertacijoje Ch. Hartknochas pateikė lyginamąją prūsų, graikų ir lietuvių kalbų charakteristiką, aptarė prūsų vietovardžius, gentis, jų santykius su vokiečių (Teutonų) ordinu. A. Janulaičio kolekcijoje yra dar vienas Ch. Hartknocho veikalas – 1698 m. Lipsiae išleista Lenkijos ir Lietuvos istorija lotynų kalba.

Kolekcijoje daugiausia istorijos disertacijų – 192. Iš jų matyti, kad A. Janulaitį domino vokiečių ordinų istorija, jų santykiai su kaimynais, Hanza ir kiti XIII–XVI a.Vokietijos miestai, senoji Prūsijos, Lietuvos, Lenkijos istorija. Daug teisės ir teisės istorijos disertacijų (79). Dvidešimt disertacijų skirta prekybai, finansams, amatams, 18 Bažnyčios istorijai ir bažnytiniams santykiams, 11 tarptautiniams, nacionaliniams santykiams, 11 kalbotyrai, literatūros kritikai ir t.t. Daugumą disertacijų A. Janulaitis įsigijo Berlyno ir Leipcigo antikvariatuose.

A. Janulaičio kolekcijoje gausu ne tik disertacijų, bet ir senų bei vertingų knygų. Pati seniausia knyga A. Janulaičio kolekcijoje yra Pijaus II-ojo (pasaulietinis vardas – Enėjus Silvijus Pikolominis) „Epistole et varii tractatus Pii secundi, pontificis Maximi“, išleista 1518 m. Lugdune (Lione)) Stephano Gueynard. Tai Pijaus II-ojo laiškai ir įvairūs traktatai lotynų kalba, daugiausia istorinės žinios apie tautų gyvenimą. Dar viena A. Janulaičio turėta Pijaus II-ojo knyga (XVI a.) į bibliotekoje saugomą kolekciją nepateko.

A. Janulaičio kolekcijoje yra devynios XVII a. knygos. Iš jų – 5 lotynų, 3 vokiečių ir 1 lenkų kalbomis. Septynios XVIII a. knygos – Prūsijos teisės istorijos tyrinėjimai ar dokumentai. Vertingiausia XVII a. knyga – minėtoji Ch. Harknrocho disertacija.

Iš devyniasdešimt devynių XVIII a. knygų 44 yra teisės ir teisės istorijos, 35 – istorinės tematikos leidiniai. Daugiausia jų lenkų (40) ir vokiečių (41) kalbomis. Tarp įdomiausių A. Janulaičio kolekcijos egzempliorių – ranka perrašytos knygos, pavyzdžiui, 1780 m. P. Dusburgo „Chronicon“ vokiečių kalba, „Trumpas Lenkijos istorijos rinkinys“ lenkų kalba ir kitos.

Tarp XIX a. pirmoje pusėje išleistų 256 leidinių – daug vertingų darbų, nagrinėjančių Lietuvos ir Lenkijos istoriją bei senosios Prūsijos istoriją. Pirmiausia tai 16 J. Foigto knygų, kuriomis A. Janulaitis susidomėjo rinkdamas medžiagą apie Enėjų Silvijų Pikolominį, dominusį ir J. Foigtą.

Kolekcijoje taip pat gana daug vertingų XIX a. antros pusės – XX a. leidinių. Tarp jų kelios knygos, kurių dalis ar visas tekstas parašytas ranka bei rankraščiai. Tai teisiniai dokumentai, tarnybiniam naudojimui skirti dokumentai ar informacinė medžiaga, paskaitų konspektai. Pavyzdžiui, St. Koscialkovskio paskaitų Vilniaus St. Batoro universitete konspektai ar Vilniaus krašto administracinio valdymo knyga lenkų kalba: ranka rašyti potvarkiai, pranešimai, instrukcijos ir kt. (1922-1927 m.). Vertingas slaptas mašinėle spausdintas dokumentas – Vilniaus vaivadijos saugumo darbuotojų konferencijos (1936 m.) medžiaga lenkų kalba (35 egz.) su nuoroda, kam ją įteikti ir grifu „Labai slaptai. Laikyti užrakintą“.

A. Janulaičio fonde yra nemažai knygų iš kitų asmeninių kolekcijų bei A. Janulaičiui ir kitiems asmenims autografuotų leidinių. Knygų autoriai dedikavo A. Janulaičiui 107 knygas ir dar maždaug tiek pat dovanojo be įrašų. Šis fondas – vienas populiariausių Kauno apskrities viešojoje bibliotekoje. 


Norėdami pagerinti Jūsų naršymo kokybę, naudojame slapukus, kuriuos galite bet kada atšaukti. Daugiau apie slapukus.