Straipsniai

Kartotekos

2012 03 15

Kaunistikos kartoteka 2013 01 23

Kaunas (1600–2003 m.)
Kartotekoje sukaupta informacija apie Kauną iš knygų, straipsnių rinkinių, ikonografijos, tęsiamųjų ir periodinių leidinių įvairiomis kalbomis. Informacijos pagrindas – bibliografiniai įrašai (apie 500 tūkst.). Sutvarkyta sistemiškai pagal Universalią dešimtainę klasifikaciją (UDK (.pdf, 224 KB)). Nuo 2004 m. kartoteka nepildoma. LIBIS analizinės bibliografijos posistemyje pradėta kurti Publikacijų apie Kauną duomenų bazė (PKDB (.pdf, 334 KB)). Nuo 2000 m. nepildoma ir kartotekos dalis „Senasis Kaunas (1600–1918)“. Jos pagrindu parengta 3-jų tomų bibliografijos rodyklė „Senasis Kaunas: literatūros rodyklė“ (mašinraštis) su dalykų, asmenvardžių ir kitomis pagalbinėmis rodyklėmis. Informacija iš 1919–1940 m. laikotarpio aprašyta ne tik iš KAVB, bet ir iš Kauno technologijos universiteto bibliotekos fondų. Plačiausiai kartotekose atsispindi tarpukario ir sovietmečio Kaunas.

Kauno regionas spaudoje (1845–1944 m.)
Informacija apie regiono vietoves – Jonavą, Prienus, Birštoną, Šakius, Kudirkos Naumiestį, Vilkaviškį, Marijampolę (taip pat apie Alytų, Lazdijus ir Ukmergę), skelbta to laikotarpio spaudoje lietuvių, lenkų, rusų, vokiečių kalbomis. Bibliografiniai įrašai (daugiau kaip 40 tūkst.) sudėti topografiniu ir teminiu principu. Tai išsamiausia ir vienintelė tokio pobūdžio informacija Lietuvos bibliotekose. Nuo 1999 m. kartoteka nepildoma.

Daugiau apie šią kartoteką sk. Senoji kraštotyrinė bibliografija Kauno regiono bibliotekose / Viktoras Spitrys // Šiandiena aktualu. – V. 1998. – P. 29–33. (.pdf, 110 KB)

Kauno datos ir faktai
Pradedant legendomis bei pirmuoju Kauno vardo paminėjimu istoriniuose šaltiniuose (1361 m.), chronologine seka aprašytos svarbiausios Kauno istorijos datos bei faktai (apie 1200 įrašų). Kartoteka pildoma.

Kauno kapinėse palaidoti žymūs žmonės
Nuolat pildoma kartoteka apie Kauno (iš dalies Kauno rajono) kapinėse palaidotus žymius žmones. Bibliografiniame įraše pateikiama pavardė, vardas, gimimo data, profesija, nuopelnai, nurodomos kapinės, kuriose palaidoti palaikai (apie 700 įrašų). Kartoteka pildoma.

Kartotekų dalykinė ir personalijų rodyklės
Apie 10 tūkst. įrašų. Kartoteka pildoma.

Leidinių mainams sąrašas (2011/02)

2011 02 02


Teminis vasario mėnesio mainų fondo leidinių sąrašas


Andersenas, Hansas Kristianas. Laukinės gulbės. – Vilnius, 1985. – 308 p. Barouzas, Edgaras Raisas. Tarzanas džiunglėse. – Kaunas, 1990. – 112 p.
Bobrowski, Johannes. Litauische Claviere. – Berlin, 1966. – 173 p. Bobrowski, Johannes. Sarmatische zeit. – Stutgart, 1966. – 88 p.
Čiurlionio galerijos kolekcijoje esančių darbų paroda: [ katalogas]. – Chicago, 1999. – 42 p.: iliustr. Dailė '93: kasmetinė išeivijos lietuvių dailės paroda. – Chicago, 1993. – 11 p.: iliustr.
Diuma, Aleksandras. ševaljė de Mezon Ružas. Juodoji tulpė. – Kaunas, 1993. – 526 p. Doilis, Arturas Konanas. Paslaptinga šalis. – Kaunas, 1992. – 152 p.
Domsaitis, Pranas. Pranas Domsaitis: by elsa verloren van Themaat. – Cape Town, 1976. – 64 p. Karūnos ir rožės. Gyvoji Norvegijos tautinio drabužio tradicija:[katalogas]. – Oslas, 2001. – 49 p.: iliustr.
La musique : des Egyptiens a aujourd'hui. – Paris, 1984. – 359 p.: iliustr. Lithuanian Art'88: exhibition by Lithuanian artists living in the West. – Toronto, 1988. – 32 p.: iliustr.
Tekorienė, Dalija. Lithuanian: basic grammar and conversations. – Kaunas, 1990. – 247 p. Užpurvis, Jonas. Mano literatūrinis palikimas. = Meine literarischen schöpfungen. – Vilnius, 1999. – 515 p.
Wichert, Ernst. Der Schaktarp: eine litauische Geschichte. – Berlin, 1988. – 127 p. Žekienė, Elena. Įvaldžiusi lėlę: artistė Elena Žekienė. – Kaunas, 2007. – 71 p.: iliustr.

Leidinių mainams sąrašas (2011/01)

2011 01 21


Teminis sausio mėnesio mainų fondo leidinių sąrašas


Farmer,    Philip Jose. Visatų kūrėjas. –    Kaunas, 1994. – ( Pasaulinės fantastikos aukso fondas. 13 ). – 223 p. Giono,    Jean. Husaras ant stogo:    romanas. – Vilnius, 1998. – 507 p.
Ivanauskaitė,    Jurga. Mėnulio vaikai: romanas.    – Vilnius, 1988. – 253 p. Juškevičius    A. Vilnius ir jo apylinkės. –    Vilnius, 1991. – 255 p.: iliustr.
Kauno valstybinis akademinis dramos    teatras. 1920 - 1990. – Kaunas, 1990. - 208 p.: iliustr. Kavaliauskas,    Česlovas. Trumpas teologijos    žodynas. – Vilnius, 1992. – 382 p.
Každailis,    Aloizas. Laivai ir jūrininkai.    – Vilnius, 1987. – 351 p.: iliustr.    Kontrimas,    Česlovas. Lietuvos geležiniai    kryžiai. – Vilnius, 1991. – 223 p.: iliustr.
Lietuvos gobelenas. – Vilnius,    1983. – 238 p.: iliustr. Matusas,    Jonas. švitrigaila Lietuvos didysis    kunigaištis. – Vilnius, 1991. – 205 p.
Merkys,    Vytautas. Lietuvos valstiečiai ir    spauda XIX a. pabaigoje - XX a. pradžioje. – Vilnius, 1982. – 271 p. Rubavičius,    Vytautas. Eilinė istorija:    eilėraščiai. – Vilnius, 1985. – 117 p.
SKMBT C20311012015171 XX a. lietuvių dailės istorija.    1900 – 1940. T.1. – Vilnius, 1982. – 326 p.: iliustr. XX a. lietuvių dailės istorija.    1900 – 1940. T.2. – Vilnius, 1983. – 507 p.: iliustr.
Žemaitė. Rudens vakaras. – Vilnius,    1960. – 419 p. Žilaitytė,    Danutė. Atnešiu leliją:    novelės. – Kaunas, 1993. – 64 p.

Pagrindinės paslaugos juridiniams asmenims

2012 01 02

1. Renginių organizavimas: Kultūros renginių ir leidybos grupė (Radastų g. 2, II a., 225 kamb., Tel. (8 37) 32 44 17, el. paštas This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ).

2. Patalpų nuoma: Sekretoriatas (Radastų g. 2, 237 kamb., tel. (8 37) 32 42 52, el. paštas This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. )

 

Užmokamas paslaugas juridiniai asmenys moka pavedimu arba į bibliotekos kasą: Radastų g. 2, II a. fojė (Registratūra); K. Donelaičio g. 8, I a. fojė.

Pavyzdinės naudojimosi biblioteka taisyklės

2013 01 02

PAVYZDINĖS NAUDOJIMOSI BIBLIOTEKA TAISYKLĖS

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos kultūros ministro
2010 m. rugpjūčio 20 d. Įsakymu Nr. ĮV-442

IV. BIBLIOTEKŲ TEISĖS IR PAREIGOS

23. Bibliotekos turi šias teises:

23.1. pagal šias taisykles nustatyta tvarka parengti ir patvirtinti naudojimosi taisykles;

23.2. atsižvelgiant į bibliotekos specifiką nustatyti lankytojams laisvai ir vartotojams su skaitytojo ar laikinojo skaitytojo pažymėjimu prieinamas paslaugas, taip pat tokias paslaugas, kurioms reikalinga vartotojo registracija;

23.3. registruojant ar perregistruojant vartotoją, teisės aktų nustatyta tvarka rinkti ir tvarkyti bibliotekų veiklai būtinus vartotojo asmens duomenis, vartotojui sutikus, mokslo tyrimo tikslams rinkti papildomus vartotojo asmens duomenis;

23.4. nustatyti vartotojams išduodamų bibliotekos dokumentų (įrangos) skaičių ir panaudos terminus, termino pratęsimo ir dokumentų rezervavimo tvarką;

23.5. nustatyti trumpesnį panaudos terminą naujiems ir (ar) ypač paklausiems dokumentams (įrangai);

23.6. teisės aktų nustatyta tvarka ir bibliotekos vadovo ar įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos įsakymu patvirtintais įkainiais teikti mokamas paslaugas, užtikrinant, kad jos netaptų pelno siekiančia veikla;

23.7. teisės aktų nustatyta tvarka imti mokestį užkitų Lietuvos Respublikos ir užsienio šalių bibliotekų dokumentų atsiuntimą ir grąžinimą, neviršijant pašto paslaugų kainos ir išlaidų, patirtų dėl skolinančios bibliotekos nustatyto tarpbibliotekinio skolinimo paslaugos administravimo mokesčio (jei toks taikomas) dydžio;

23.8. iš vartotojų, turinčių laikinąjį skaitytojo pažymėjimą, išduodant bibliotekos dokumentus (įrangą) panaudai ne bibliotekoje, imti užstatą, jo dydį, grąžinimo tvarką ir terminus nustačius naudojimosi taisyklėse:

23.9. negrąžinti užstato vartotojui, jeigu jis nurodytu laiku negrąžino panaudai gautų dokumentų (įrangos) ir laiku nesiėmė naudojimosi taisyklėse numatytų veiksmų, kad pratęstų dokumento panaudos terminą;

23.10. užbibliotekos dokumentų (įrangos) negrąžinimą iki nustatyto panaudos termino imti delspinigius naudojimosi taisyklių nustatyta tvarka;

23.11. nesumokėtus delspinigius, padarytą turtinę žalą asmeniui praradus ar nepataisomai sugadinus bibliotekos dokumentus (įrangą) ar kitokį įsiskolinimą išieškoti iš lankytojo ar vartotojo teisės aktų nustatyta tvarka;

23.12. informuoti kitas bibliotekas apie vartotojus, pametusius ar kitaip praradusius bendrą vartotojo pažymėjimą ir (ar) negrąžinusius panaudai išduotų dokumentų (įrangos);

23.13. bibliotekos ar įstaigos, vykdančios bibliotekų veiklą, vadovo sprendimu laikinai ar visam laikui apriboti asmens teisę naudotis biblioteka, jei vartotojas nustatyta tvarka neatsiskaitė su biblioteka ar nesilaiko kitų naudojimosi taisyklėse nustatytų reikalavimų;

23.14. dėl fondų pagrindinio valymo, dezinfekavimo ir kitų prevencinių bibliotekos fondo priežiūros priemonių tiek, kiek būtina, bet ne daugiau nei vieną darbo dieną per mėnesį, neaptarnauti lankytojų ir vartotojų, prieš tai sprendimą suderinus su įstaigos savininko teises ir pareigas Įgyvendinančia institucija ir informavus toje pačioje administracinėje teritorijoje veikiančias bibliotekas.

24. Bibliotekos aptarnaudamos lankytojus ir vartotojus privalo:

24.1. vadovautis pagarbos žmogaus teisėms, lygių galimybių, teisingumo, nediskriminavimo, profesinės etikos principais, bibliotekos nuostatais ir šiomis taisyklėmis;

24.2. nustatyti patogų bibliotekos darbo (lankytojų ir vartotojų aptarnavimo) laiką, jį keisti tik išimtinais atvejais (jei yra pakankamas pagrindas), tinkamai informavus lankytojus ir vartotojus apie pasikeitimus, jų priežastis, trukmę;

24.3. užtikrinti, kad lankytojų ir vartotojų poreikiams tenkinti būtų panaudojamos visos Lietuvos bibliotekų fondo galimybės;

24.4. išduodant bibliotekos dokumentus (įrangą) panaudai tiksliai nurodyti panaudos terminą (grąžinimo datą), esant galimybėms, elektroninėmis ir kitomis ryšio priemonėmis priminti vartotojui apie besibaigiantį panaudos terminą;

24.5. teisės aktų nustatyta tvarka užtikrinti bibliotekos paslaugų prieinamumą neįgaliesiems, ligoniams, senyvo amžiaus žmonėms ir kitoms vartotojų grupėms, kurioms dėl pagrįstų priežasčių reikia specialių paslaugų ar aptarnavimo sąlygų;

24.6. naudojimosi taisyklėse tiksliai nurodyti asmens duomenis, kuriuos vartotojas (duomenų subjektas) privalo pateikti, norėdamas tapti vartotoju, taip pat duomenų tvarkymo tikslą ir saugojimo trukmę;

24.7. teisės aktų nustatyta tvarka užtikrinti bibliotekų veiklai renkamų ir tvarkomų asmens duomenų saugumą bei vadovautis Bendraisiais reikalavimais organizacinėms ir techninėms duomenų saugumo priemonėms, patvirtintais Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2008 m. lapkričio 12 d. įsakymu Nr. 1T-71 (Žin., 2008, Nr. 135-5298);

24.8. teikti tarpbibliotekinio skolinimo paslaugas pagal reikalavimus, nustatytus kultūros ministro Įsakymu patvirtintuose Lietuvos Respublikos standartuose;

24.9. dokumentų išdavimo panaudai ir vartotojų apskaitą vykdyti pagal reikalavimus, nustatytus kultūros ministro įsakymu patvirtintuose Lietuvos Respublikos standartuose;

24.10. nustatyti atsiskaitymo užmokamas paslaugas, piniginių užstatų, delspinigių ėmimo, žalos atlyginimo užprarastus ar sugadintus bibliotekos dokumentus tvarką, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 13 d. nutarimu Nr. 1283 „Dėl Kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 82-3522; 2003, Nr. 102-4606; 2005, Nr. 97-3654), Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002 m. spalio 30 d. Įsakymu Nr. 340 „Dėl pinigų priėmimo ir pinigų išmokėjimo kvitų naudojimo, išrašymo ir apskaitos taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 105-4709; 2003, Nr. 3-80)   bei kitais teisės aktais;

24.11. viešai (ir elektroninėmis priemonėmis) paskelbti bibliotekos nuostatus ir naudojimosi taisykles, matomoje vietoje įrengti bibliotekos paslaugų rodyklę (-es) ar planą (-us);

24.12. rengti konsultacijas su vartotojais dėl esminių aptarnavimo sąlygų pakeitimų, reguliariai vertinti bibliotekos vartotojų aptarnavimo kokybę ir ne rečiau nei kartą per dvejus metus vykdyti vartotojų (aptarnaujamos bendruomenės) poreikių ir nuomonės tyrimus, panaudoti jų rezultatus aptarnavimo kokybei gerinti;

24.13. nustatyti vartotojų pageidavimų bei skundų bibliotekos paslaugomis pateikimo ir nagrinėjimo procedūras;

24.14. teisės aktų nustatyta tvarka kreiptis į įgaliotų institucijų pareigūnus, nustačius neteisėtus bibliotekos dokumentų ar kito turto pasisavinimo, tyčinio sugadinimo ar sunaikinimo atvejus.

LIBIS nuostatų punktai

2011 01 04

LIETUVOS INTEGRALIOS BIBLIOTEKŲ INFORMACIJOS SISTEMOS NUOSTATŲ (PATVIRTINTŲ LIETUVOS NACIONALINĖS M. MAŽVYDO BIBLIOTEKOS GENERALINIO DIREKTORIAUS 2009-08-17 ĮSAKYMU Nr. B-134)

PUNKTAI:

19. Bendroji skaitytojų  registracijos duomenų bazė (BSRDB) LIBIS tvarkytojo ir LIBIS duomenų tvarkytojų bibliotekose vartotojais užregistruotų fizinių asmenų, turinčių bendrąjį skaitytojų pažymėjimą, bazė. Duomenų bazę formuoja LIBIS tvarkytojas:

19.1. BSRDB sudaroma automatiniu būdu perkeliant vartotojų registravimo duomenis iš LIBIS tvarkytojo ir LIBIS duomenų tvarkytojų skaitytojų registracijos duomenų bazių. Duomenis sudaro visi fizinių asmenų registracijos duomenys ir bibliotekų, kuriose jie registruoti, pavadinimai.”

25.3. (…) Skaitytojų registracijos duomenų bazė, sudaroma registruojant duomenis, reikalignus skaitytojų pažymėjimų išdavimui arba elektroninių paslaugų suteikimui, neišduodant skaitytojo pažymėjimo. šie duomenys būtini fondų komplektavimui, fizinių asmenų aptarnavimo bei informacinio aprūpinimo organizavimui, apskaitai ir, esant aptarnavimo taisyklių pažeidimui, fizinio asmens identifikavimui. Jei fizinis asmuo, naudojantis bibliotekos paslaugomis, pažeidė skaitytojų aptarnavimo taisykles (įsiskolinimas bibliotekai), registracijos duomenys papildomi požymiu “skolininkas”.

25.3.1. Privalomus fizinio asmens registracijos duomenis sudaro:

25.3.1.1. Vardas;

25.3.1.2. Pavardė;

25.3.1.3. Asmens kodas;

25.3.1.4. Gimimo data;

25.3.1.5. Gyvenamosios vietos adresas.

25.3.2. Neprivalomus fizinio asmens registracijos duomenis sudaro:

25.3.2.1. Elektroninio pašto adresas;

25.3.2.2. Telefonas;

25.3.2.3. Lytis;

25.3.2.4. Darbovietės pavadinimas;

25.3.2.5. Išsilavinimas;

25.3.2.6. Mokymosi vieta;

25.3.2.7. Mokymosi statusas;

25.3.2.8. Mokslo laipsnis, vardas;

25.3.2.9. Nuotrauka;

25.3.2.10. Pastabos.

25.4. fizinių asmenų registracija vykdoma, tiesiogiai bendraujant su asmeniu, arba gavus registracinę naujo vartotojo elektroninę paraišką iš VAIISIS:

25.4.1. Fizinio asmens registracijos duomenys tvarkomi tiesiogiai informavus asmenį apie jo asmens duomenų tvarkymą ir duomenų tvarkymo tikslus bei gavus raštišką asmens sutikimą, pasirašant spausdintą sutikimo formą;

25.4.2. Iš VAIISIS gaunami duomenys, išvardinti punktuose 25.3.1 ir 25.3.2.3 tikslais, nurodytais punkte 25.3.

25.5. Fizinis asmuo su savo teisėmis, numatytomis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme, supažindinamas registravimo ir persiregistravimo metu.

25.6. Fizinis asmuo su LIBIS tvarkomais jo asmens duomenis gali susipažinti ir juos pakeisti tiesiogiai bibliotekoje arba VAIISIS sistemoje.”

37. LIBIS duomenų saugą reglamentuoja LIBIS duomenų saugos nuostatai, kuriuos rengia ir tvirtina LIBIS valdytojas.“

41. Asmens duomenų saugojimo terminas yra 6 metai nuo tos dienos, kai fizinis asmuo paskutinį kartą pasinaudojo kurio  nors LIBIS duomenų tvarkytojų paslaugomis, arba iki to momento, kol (fizinio asmens  pageidavimu) informacija apie fizinį asmenį pašalinama paskutinėje LIBIS  duomenų tvarkytojo skaitytojų registracijos duomenų bazėje, kurioje jis buvo registruotas.

42. LIBIS tvarkytojo ir LIBIS duomenų  tvarkytojų darbuotojai, kurie tvarko asmens duomenis privalo saugoti asmens  duomenų paslaptį, jeigu šie duomenys neskirti skelbti viešai. ši pareiga  galioja perėjus dirbti į kitas pareigas arba pasibaigus darbo ar sutartiniams santykiams.”

Paraiška dėl vaiko (globotinio) iki 16 m. registravimo KAVB

2011 01 04

PARAIšKA

DĖL VAIKO (GLOBOTINIO) IKI 16 METŲ REGISTRAVIMO

KAUNO APSKRITIES VIEšOJOJE BIBLIOTEKOJE

_____________________
(data)

1. Prašau  užregistruoti bibliotekoje mano vaiką (globotinĮ) iki 16 metų, išduodant jam skaitytojo pažymėjimą pagal nurodytus duomenis:

1.1. Skaitytojo pažymėjimo numeris (pildo bibliotekos darbuotojas) _______________________

1.2. Duomenys apie registruojamą vaiką (globotinĮ) iki 16 metų:

                                                                                                                                                

      

Vardas*

      
      

      
      

Pavardė*

      
      

      
      

Gimimo   data*

      
      

      
      

Asmens   kodas*

      
      

      
      

Telefonas,  el. paštas

      
      

      
      

Mokymosi   Įstaiga

      
      

      
      

Klasė

      
      

      

* privalomi duomenys

1.3. Duomenys apie pareiškėją (tėvą, ĮtėvĮ ar globėją):

                                                                                                                                                

      

Vardas*

      
      

      
      

Pavardė*

      
      

      
      

Asmens  kodas*

      
      

      
      

Deklaruotos gyvenamosios vietos adresas (gatvė, namo / buto numeris, pašto kodas, miestas/ rajonas, šalis)*

      
      

      
      

Gimimo  data (pildoma*, jei asmuo yra ne Lietuvos Respublikos pilietis)

      
      

      
      

Faktinės gyvenamosios vietos adresas (kontaktams, pildoma, jei nesutampa su nurodyta    deklaruotąja vieta)

      
      

      
      

Telefono    numeris, el. pašto adresas (kontaktams

      
      

      

* privalomi duomenys

2. Tvirtinu, kad:

2.1. susipažinau su   Naudojimosi Kauno apskrities viešaja biblioteka taisyklėmis ir Įsipareigoju   prisiimti atsakomybę užšios paraiškos vaiko (globotinio) iki 16 metų amžiaus   prarastus arba nepataisomai sugadintus bibliotekos dokumentus bei žalą padarytą   kitam bibliotekos turtui;

2.2. anksčiau   pateikti asmens duomenys yra tikslūs ir teisingi.

3. Sutinku, kad  šioje paraiškoje nurodyti asmens duomenys būtų naudojami bibliotekų veiklai  (fondų komplektavimui, vartotojų aptarnavimo bei informacinio aprūpinimo  organizavimui, apskaitai, asmens tapatybės nustatymui (naudojimosi biblioteka  taisyklių esminio pažeidimo atvejais), bendro skaitytojo pažymėjimo naudojimui LIBIS bibliotekose).

PRIDEDAMA._____________________________________________________  kopija, __lapas (-ų).
(asmens dokumento (paso asmens duomenų puslapio ar asmens tapatybės kortelės)

____________________           ____________________________
(pareiškėjo   parašas)                 (pareiškėjo vardas, pavardė)

Registracijos forma

2011 01 04

REGISTRACIJOS FORMA

Vieningo skaitytojo pažymėjimo naudojimo taisyklės

2013 01 02

Lietuvos integralios bibliotekų informacinės sistemos bendro skaitytojo pažymėjimo naudojimo taisyklės

PATVIRTINTA
Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo
bibliotekos generalinio direktoriaus
2011-10-28 įsakymu Nr. B-164

I. BENDROJI DALIS

1.1. Lietuvos integralios bibliotekų informacijos sistemos bendras skaitytojo pažymėjimas (toliau – Pažymėjimas) – tai bibliotekos Vartotoją identifikuojantis dokumentas, pripažįstamas visose Lietuvos integralios bibliotekų informacijos sistemos (toliau – LIBIS) programinę įrangą naudojančiose bibliotekose (toliau – LIBIS bibliotekos).

1.2. LIBIS Pažymėjimo naudojimo taisyklės (toliau – šios Taisyklės) nustato Pažymėjimo išdavimo Vartotojui bei naudojimosi Pažymėjimu tvarką, Vartotojo teises bei atsakomybę.

1.3. Šios Taisyklės taikomos visose LIBIS bibliotekose.

1.4. Šios Taisyklės parengtos vadovaujantis LIBIS nuostatais, patvirtintais Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos (toliau - Nacionalinės bibliotekos) generalinio direktoriaus.

1.5. Šiose Taisyklėse vartojamas sąvokos:

1.5.1. Vartotojas – asmuo arba organizacija, pageidaujantis naudotis arba jau besinaudojantis LIBIS bibliotekos paslaugomis;

1.5.2. Lankytina biblioteka – LIBIS biblioteka, kurios paslaugomis Vartotojas naudojasi arba pageidauja naudotis.

1.5.3. Globotinis – asmuo iki 16 metų amžiaus, kuriam tėvai, įtėviai ar globėjai gali užsakyti Pažymėjimą.

II. PAŽYMĖJIMO IŠDAVIMO TVARKA

2.1. Pažymėjimą Vartotojas gali įsigyti dviem būdais: registruojantis Nacionalinės bibliotekos portale „www.ibiblioteka.lt“ (toliau – Portalas), arba registruojantis atvykus į vieną iš LIBIS bibliotekų.

2.1.1. Įsigyjant Pažymėjimą Portale Vartotojas turi:

2.1.1.1. įvesti registracijai reikalingus duomenis (jei Pažymėjimas perkamas Globotiniui, privaloma įvesti jo duomenis);

2.1.1.2. pateiktame sąraše pasirinkti vieną ar kelias lankytinas bibliotekas, kuriose Vartotojas automatiškai užregistruojamas;

2.1.1.3. pasirinkti Pažymėjimo atsiėmimo būdą:

2.1.1.3.1. pristatant paštu, Vartotojo nurodytu adresu;

2.1.1.3.2. atvykstant į Nacionalinės bibliotekos skaitytojų registratūrą (Gedimino pr. 51, Vilnius).

2.1.1.4. apmokėti už Pažymėjimą per nustatytą 40 dienų terminą;

2.1.1.5. apmokėjus už Pažymėjimą, per 14 dienų atvykti jo atsiimti (jei pasirinktas šis Pažymėjimo atsiėmimo būdas);

2.1.1.6. laiku neapmokėjus už paslaugą, ar neatvykus atsiimti Pažymėjimo (jei pasirinktas toks Pažymėjimo atsiėmimo būdas), registracijai pateikti duomenys ištrinami, Pažymėjimas neišduodamas.

2.1.1.7. atsiimant Pažymėjimą Nacionalinėje bibliotekoje, skaitytojų registratūros darbuotojui būtina pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir, jei atstovaujamas juridinis asmuo, organizaciją atstovaujančio asmens įgaliojimą.

2.1.2. Įsigydamas Pažymėjimą, Vartotojas patvirtina, kad sutinka su šiomis Taisyklėmis.

2.1.3. Įsigyjant Pažymėjimą ne Portale, o vienoje iš LIBIS bibliotekų, Vartotojas užregistruojamas ir Pažymėjimas išduodamas pagal toje bibliotekoje galiojančias Skaitytojų aptarnavimo taisykles.

2.2. Išduotas Pažymėjimas atgal nepriimamas.

2.3. Sumokėti už Pažymėjimą pinigai negrąžinami.

2.4. Vartotojas, turintis Pažymėjimą ir pirmą kartą atvykęs į LIBIS biblioteką, kurioje nėra registruotas, turi užsiregistruoti. Registracijos metu Vartotojas privalo pateikti savo Pažymėjimą skaitytojų registratūros darbuotojui.

2.5. LIBIS bibliotekose galioja tik vienas Pažymėjimas. Jeigu Vartotojas turi daugiau nei vieną Pažymėjimą, jam reikia pasirinkti, kuris iš jo turimų Pažymėjimų yra galiojantis.

2.6. Turint Pažymėjimą ir registruojantis į lankytinas LIBIS bibliotekas arba persiregistruojant, papildomas mokestis neimamas, naujas Pažymėjimas neišduodamas.

2.7. Vartotojui, turinčiam Pažymėjimą, naujas pažymėjimas gali būti išduodamas tik jį praradus ar sugadinus.

III. VARTOTOJO PAREIGOS

3.1. Vartotojas privalo:

3.1.1. pateikti teisingą ir išsamią informaciją apie save;

3.1.2. informuoti lankytiną biblioteką arba atnaujinti informaciją Portale apie registracijos duomenų pasikeitimus;

3.1.3. informuoti lankytiną biblioteką apie Pažymėjimo praradimą;

3.1.4. turėti vieną galiojantį Pažymėjimą;

3.1.5. naudotis tik savo vardu išduotu ir užregistruotu Pažymėjimu;

3.1.6. nesinaudoti sugadintu Pažymėjimu.

3.2. Pažymėjimą turintis bibliotekos Vartotojas nustatyta tvarka, vieną kartą per metus, Portale arba lankytinoje bibliotekoje turi patvirtinti savo asmens duomenų aktualumą – persiregistruoti. Vartotojui nepersiregistravus, jo asmens duomenys bus saugomi 6 metus LIBIS bibliotekoje LIBIS nuostatuose nustatyta tvarka.

IV. VARTOTOJO TEISĖS IR ATSAKOMYBĖ

4.1. Vartotojas turi teisę:

4.1.1. įsigytu Pažymėjimu naudotis visomis LIBIS bibliotekų, kuriose yra užsiregistravęs, paslaugomis;

4.1.2. išsiregistruoti iš lankytinų LIBIS bibliotekų, jeigu jose nėra skolingas.

4.2. Vartotojas Portale gali užregistruoti ir užsakyti Pažymėjimą Globotiniui šių Taisyklių 6.1 punkte nustatyta tvarka.

4.3. Vartotojas atsako už teisingų duomenų pateikimą.

4.4. Vartotojas, pažeidęs šias Taisykles, atsako pagal galiojančias lankytinos LIBIS bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo taisykles ir kitus teisės aktus.

Pagrindinės sąvokos

2012 01 02

Bibliotekos paslauga – tai bet kokia paslauga, sukurta vykdant bibliotekų veiklą ir naudojant bibliotekoje esančius ar kitus prieinamus informacijos išteklius, bibliotekos Įrenginius, patalpas ir specialistų kompetenciją, teikiama vartotojui nemokamai ar užteisės aktais nustatytą mokestį.

Dokumentas – naudojama ir saugojama laikmena su joje įrašyta informacija: knyga, periodinis leidinys, rankraštis, natos, mikroformos, garsinis ir (arba) regimasis, kartografinis, vaizdinis, elektroninis, aklųjų (Brailio) raštu išspausdintas ar kitu būdu pateikiantis informaciją dokumentas.

Dokumentų (įrangos) panauda – bibliotekai priklausančių dokumentų (įrangos) neatlygintinas perdavimas vartotojui terminuotai naudotis bibliotekoje ar užjos ribų.

LIBIS – Lietuvos integrali bibliotekų informacijos sistema.

Laikinasis skaitytojo pažymėjimas – bibliotekos  vartotojo (asmens) identifikavimo dokumentas, suteikiantis teisę laikinai  naudotis tam tikromis bibliotekos paslaugomis, kurioms būtinas skaitytojo  pažymėjimas.

Lankytojas – asmuo, apsilankęs bibliotekoje ir pasinaudojęs bibliotekos paslaugomis, įskaitant ir paslaugas, kurioms nebūtinas skaitytojo pažymėjimas.

Leidinys – dokumentas, skirtas viešai platinti ir paprastai leidžiamas daugeliu kopijų.

Registruotasis viešos interneto prieigos vartotojas – vartotojas, nustatyta tvarka užsiregistravęs bibliotekos viešos interneto  prieigos sistemoje, besinaudojantis viešos interneto prieigos paslaugomis.

Skaitytojo pažymėjimas – vartotojo identifikavimo dokumentas, išduodamas teisės aktų nustatyta tvarka ir suteikiantis teisę bibliotekoje ar užjos ribų gauti panaudai bibliotekos dokumentus ir naudotis kitomis bibliotekos paslaugomis, kurioms būtinas vartotojo tapatybės patvirtinimas (identifikavimas).

Tarpbibliotekinis abonementas (TBA) – dokumentų skolinimo, informacijos ir reprografijos paslaugos, kurias  bendradarbiavimo pagrindu organizuoja bibliotekos.

Vartotojas – asmuo, Lietuvos Respublikos bibliotekų Įstatymo bei naudojimosi biblioteka taisyklių nustatyta tvarka Įgijęs teisę naudotis bibliotekos paslaugomis.

Vartotojų aptarnavimas – bibliotekų veikla, apimanti lankytojams ir vartotojams suteikiamas bibliotekos paslaugas bibliotekoje ir (ar) užjos ribų, telefonu, elektroninėmis ar kitomis ryšio priemonėmis.

Vieša interneto prieiga – interneto prieiga viešojoje bibliotekoje. Pagrindinis tokios prieigos principas yra nemokamas prieinamumas kiekvienam asmeniui, net ir neturinčiam skaitytojo pažymėjimo.